EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

Den nyemission av aktier och teckningsoptioner (units) med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Follicum AB (publ) (”Follicum” eller ”Bolaget”) vars teckningstid avslutades den 3 juli 2018 har nu registrerats hos Bolagsverket. Sista dag för handel i Follicums BTU (betald tecknad unit) är den 27 juli 2018. Stoppdag hos Euroclear är den 31 juli 2018 och de nya aktierna och teckningsoptionerna av serie 2018/2019 beräknas bokas ut på respektive aktieägares vp-konto/depå den 2 augusti 2018. Första dag för handel med teckningsoptionerna av serie 2018/2019 är den 2 augusti 2018. Genom företrädesemissionen tillfördes Bolaget cirka 15,5 MSEK före emissionskostnader som beräknas uppgå till cirka 2,9 MSEK. Follicums aktiekapital har ökat med 843 646,92 SEK från 3 374 587,92 SEK till 4 218 234,84 SEK och antalet aktier ökat med 7 030 391 från 28 121 566 till 35 151 957.

Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie 2018/2019 kommer Bolagets att tillföras ytterligare 15,5 MSEK före emissionskostnader och aktiekapital att öka med högst 843 646,92 SEK genom utgivande av högst 7 030 391 stycken aktier. Bolagets aktiekapital kommer vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna att uppgå till 5 061 881,76 SEK, fördelat på 42 182 348 aktier, vardera med ett kvotvärde om 0,12 SEK.

En (1) teckningsoption av serie 2018/2019 berättigar till teckning av en (1) aktie i Bolaget till en teckningskurs om 2,20 SEK. Teckning av aktier i Bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie 2018/2019 kan äga rum under perioden från och med den 21 januari 2019 till och med den 15 februari 2019.

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna återfinns i det prospekt som upprättades i samband med företrädesemissionen och som finns tillgängligt på Bolagets hemsida (www.follicum.com) och Arctic Securities AS, filial Sveriges hemsida (www.arctic.com/secse).

Finansiell rådgivare
Finansiell rådgivare till Follicum i samband med Företrädesemissionen är Arctic Securities AS, filial Sverige som även agerar emissionsinstitut. Legal rådgivare till Bolaget är Advokatfirman Lindahl.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Alenfall – VD, Follicum AB
Telefon: 046 – 19 21 97
E-post: info@follicum.com

Om Follicum AB (publ)
Follicum AB (publ) är ett biotechföretag med fokus på forskning och utveckling av peptidbaserade läkemedel. Follicums primära fokusområde är stimulering av hårväxt, där företaget i en nyligen genomförd klinisk prövning visat mycket lovande resultat med produktkandidaten FOL-005. Inom diabetes har läkemedelskandidaten FOL-014 visat sig öka insulinfrisättningen i pre-kliniska modeller. Bolaget grundades 2011 och är baserat i Lund, Sverige. Follicum noterades på AktieTorget 2014 och handlas under FOLLI. www.follicum.com.

Öppna Pressmeddelande