Follicum kunde i december 2014 meddela att bolaget startat två mindre toxstudier som ligger till grund för de  stora toxstudier som planeras under våren 2015. Två 1-månads toxstudier är nu genomförda med positiva resultat.

Follicum avser påbörja kliniska studier under 2015. För att kunna genomföra en klinisk studie krävs det att myndigheterna (nationellt läkemedelsverk och etisk kommitté) godkänner upplägget för den kliniska studien samt en granskning av de prekliniska resultaten från bland annat toxstudier. I december 2014 startade Follicum två mindre toxstudier, vilka nu avslutats med positivt utfall.

VD Jan Alenfall kommenterar:
– Som en del av förberedelserna inför kliniska studier har vi nu avslutat två mindre toxstudier som kommer att ligga till grund för de mer omfattande toxstudierna som planeras framöver. Utfallet av de mindre toxstudierna är positivt och visar att FOL-005 inte ger upphov till några negativa effekter eller skador vid administrationsställen. Syftet med de mindre toxstudierna är bland annat att fastställa design och dos för de kommande stora studierna. Med de mindre toxstudierna som bakgrund kan vi nu påbörja arbetet med att starta de stora och långa toxstudierna. Vi beräknar att kunna avsluta de stora toxstudierna under augusti 2015, enligt plan.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Alenfall – VD, Follicum AB
Telefon: 046 -19 21 97
E-post: info@follicum.com