Idag den 24 september 2019 hölls extra bolagsstämma i Follicum AB.

Val och arvodering av ny styrelseledamot
Stämman beslutade att utöka styrelsen från fem styrelseledamöter till sex styrelseledamöter.

Stämman beslutade vidare att utse Carl-Johan Spak som ny ledamot till Follicums styrelse. Styrelsen består nu av Lars H. Bruzelius, Gun-Britt Fransson, Anna Hultgårdh Nilsson, Alejandra Mørk, Mats Persson och Carl-Johan Spak. Arvode till Carl-Johan Spak ska utgå med 80 000 kronor justerat proportionerligt för resterande del av mandatperiodens längd.

Besluten fattades enhälligt och i enlighet med aktieägares förslag i kallelsen till bolagsstämman.
Carl-Johan Spak (född 1956) är Senior Vice President på Recipharm AB med ansvar för strategiska investeringar och särskilda projekt. Carl-Johan har varit anställd på ledande befattningar inom Recipharm sedan 2009 med bl.a. ansvar för dess samlade utvecklingsverksamhet. Innan dess har Carl-Johan varit chef för Medas nordiska organisation och VD för Recip AB. Han är för närvarande engagerad som styrelseledamot i ett antal olika life science-bolag både inom Sverige och internationellt. Carl-Johan har en grundutbildning som tandläkare och disputerade inom cariologi och farmakologi vid Karolinska Institutet 1984.

Lund i september 2019
Follicum AB (publ)
STYRELSEN

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Alenfall – VD, Follicum AB
Telefon: 046 – 19 21 97
E-post: info@follicum.com

Om Follicum AB
Follicum AB är ett biotechföretag med fokus på forskning och utveckling av peptidbaserade läkemedel. Follicums primära fokusområde är stimulering av hårväxt, där företaget i en nyligen genomförd klinisk prövning visat mycket lovande resultat med produktkandidaten FOL-005. Inom diabetes har Follicums forskning resulterat i en ny peptidklass som visat sig öka frisättning av insulin i prekliniska modeller. Bolaget grundades 2011 och är baserat i Lund, Sverige. Follicum noterades på Spotlight Stock Market 2014 och handlas under FOLLI. www.follicum.com

Öppna Pressmeddelande