Sammanfattning av delårsrapport

Finansiell översikt första 9 månaderna 1 januari – 30 september

Finansiell översikt tredje kvartalet 1 juli – 30 september

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 1 juli – 30 september

Väsentliga händelser efter periodens utgång

VD har ordet
Efter att ha utvärderat ett antal olika strukturella möjligheter kunde Follicum i september meddela att styrelserna i Follicum och Coegin Pharma antagit en fusionsplan för genomförande av ett samgående av bolagen där Follicum absorberas av Coegin Pharma.

Vid en extra bolagsstämma 8 november godkände aktieägarna fusionsplanen. Detta innebär att fusionen förväntas kunna vara slutförd redan under första kvartalet 2022. I samband med detta upplöses Follicum och aktieägarna i Follicum erhåller som fusionsvederlag en aktie i Coegin Pharma för varje innehavd aktie i Follicum.

Genom fusionen erhåller Coegin Pharma bl.a. ett läkemedelsutvecklingsprojekt mot håravfall och ett prekliniskt projekt inom diabeteskomplikationer. Det är Follicums bedömning att särskilt bolagets projekt inom diabeteskomplikationer passar väl in i Coegin Pharmas projektportfölj och att fusionen kan skapa intressanta möjligheter för forskningssamarbete där båda bolagens kompetenser kan dra nytta av varandra. Vidare får Coegin Pharma genom fusionen med Follicum tillgång till värdefull forskning vid Lund University Diabetes Center och de samarbetspartners som är knutna till Follicums projekt inom diabeteskomplikationer.

Fusionen mellan Coegin Pharma och Follicum förväntas skapa ytterligare synergier genom att Coegin Pharma tillför Follicums projekt ledningsresurser, kompetens inom business development samt resurser för fortsatt utveckling, vilket skapar bra förutsättningar för bolagets projekt framåt.

Jag delar styrelsens uppfattning om fusionen och de möjligheter den medför och tror fusionen kommer att erbjuda en bra miljö för bolagets forskning och läkemedelsutveckling att utvecklas vidare i och det ska bli spännande att följa nya Coegin Pharma framåt.

Jonas Edelswärd, tillförordnad verkställande direktör, Follicum AB

Finansiell kalender

Rapporten i sin helhet bifogas

Avlämnande av delårsrapport
Lund, den 18 november 2021
Follicum AB

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonas Edelswärd, tf VD, Follicum AB
E-post: info@follicum.com
Telefon: 0709 16 87 29

Om Follicum AB
Follicum AB (Spotlight: FOLLI) utvecklar läkemedel baserade på vävnadsreparerande peptider med potentiell användning inom en rad olika sjukdomsområden. Inom diabetesområdet drivs ett projekt som syftar till att skydda insulinproducerande celler mot skador och därmed minska risken för komplikationer. Follicums projekt har potential att bli så kallade first-in-class-läkemedel. För närvarande utvärderas möjligheter att utnyttja bolagets vävnadsreparerande peptider och unika formuleringsteknologi inom andra sjukdomsområden. För mer information, besök www.follicum.com.

Öppna Delårsrapport