Sammanfattning av delårsrapport

Periodens finansiella utfall, inom parantes jämfört med samma period 2020

Definitioner

Väsentliga händelser under perioden 1 januari – 31 mars 2021

Väsentliga händelser efter periodens utgång

VD Kim Arvid Nielsen kommenterar
I början av maj presenterades resultaten från en omfattande fas II-studie av bolagets vävnadsreparerande peptid FOL-005 i män med oönskat håravfall (alopeci). Ingen skillnad i effekt observerades mellan FOL-005 och placebo. En signifikant ökad hårväxt noterades bland de patienter som behandlades med den högsta dosen av FOL-005, men även i placebogruppen. Resultaten bedöms därför inte som tillräckligt starka för att i dagsläget motivera en fortsatt utveckling av FOL-005 inom alopeci. Vi kommer nu att analysera resultaten ytterligare och fortsätta utreda peptidens vävnadsreparerande potential i andra indikationer med stor medicinsk och kommersiell potential. Samtidigt kommer användningen av Follicums unika formuleringsteknologi att utvärderas för andra applikationer. Det är viktigt att understryka att utvecklingen av vårt prekliniska läkemedelsprojekt inom diabetesområdet inte påverkas av fas II-resultaten för FOL-005.

I fas II-studien, som genomfördes i samarbete med tre välrenommerade specialistkliniker i Tyskland, undersöktes säkerheten och effekten av behandling med en krämliknande formulering av läkemedelskandidaten FOL-005 som applicerades av patienterna varje kväll under fyra månader. Studien omfattade 210 manliga patienter, varav en fjärdedel erhöll placebo. Hos de som behandlades med den högsta studerade dosen av FOL-005 ökade hårväxten med 6,6 hår/cm2 (p=0,04), jämfört med 5,6 hår/cm2 i placebogruppen (p=0,01]). Skillnaden mellan aktiv behandling med FOL-005 och placebo var inte signifikant (p=0,83). Dock noterades positiva signaler för ett antal sekundära parametrar som kan vara av vikt och en noggrannare analys av dessa data vidtar inom kort.

Till följd av studiens explorativa design har vi möjlighet att analysera fler intressanta och relevanta effektmått utöver de som var fördefinierade i protokollet. Vi ska nu tillsammans med våra externa vetenskapliga rådgivare göra en noggrann genomgång av resultaten för att utröna om det skulle vara motiverat att driva utvecklingen av FOL-005 vidare inom området håravfall, men i skrivande stund är vår bedömning att vi istället bör utvärdera möjligheter att hitta andra indikationer där läkemedelskandidatens egenskaper kan komma bättre till sin rätt.

Vårt diabetesprojekt avancerade under det gångna kvartalet och har bland annat stärkts av prekliniska experiment som gett oss en ökad förståelse för våra terapeutiska peptiders verkningsmekanism. Genom avancerad röntgenkristallografi har vi inom ramarna för ett prestigefullt vetenskapligt samarbetsprojekt kunnat kartlägga peptidernas interaktion med viktiga cellreceptorer på atomnivå. Detta är information som kan öka våra projekts attraktivitet bland potentiella partners och som underlättar dess fortsatta utveckling. Dessutom kan vi glädjas åt att världens två̊ största patentverk, USPTO (USA) och EPO (EU), har godkänt Follicums patent inom detta terapiområde.

Som nytillträdd vd kommer jag nu tillsammans med mina kollegor att bistå styrelsen i den strategiska översyn av våra projekt och allokeringen av bolagets resurser som genomförs i ljuset av de nya fas II-resultaten för FOL-005. Trots det nedslående utfallet är jag fortsatt övertygad om den medicinska och kommersiella potentialen i Follicums vävnadsreparerande peptider och jag ser goda möjligheter till framtida värdeskapande, såväl för stora patientgrupper som för bolagets aktieägare.

– Kim Arvid Nielsen, vd, Follicum AB

Kommande finansiella rapporter
Follicum upprättar och offentliggör en ekonomisk rapport vid varje kvartalsskifte. Kommande rapporter är planerade enligt följande:

Avlämnande av delårsrapport
Lund, den 20 maj 2021
Follicum AB

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Kim Arvid Nielsen – vd, Follicum AB
Telefon: 070 392 13 31
E-post: kim.nielsen@follicum.com

Om Follicum AB
Follicum AB (Spotlight: FOLLI) utvecklar läkemedel baserade på vävnadsreparerande peptider med potentiell användning inom en rad sjukdomsområden. Bolagets längst framskridna läkemedelskandidat, FOL-005, administreras med hjälp av en unik formuleringsteknologi som befunnits säker och vältolererad i en omfattande fas 2-studie vilken utförts i samarbete med internationellt välrenommerade specialistkliniker. Inom diabetesområdet drivs ett projekt som syftar till att skydda insulinproducerande celler mot skador och därmed minska risken för komplikationer. Projekten har potential att bli så kallade first-in-class-läkemedel. För mer information, besök www.follicum.com.

Öppna Delårsrapport