Delårsrapporten för perioden 1 januari till 30 september 2015 är nu publicerad.

Sammanfattning av delårsrapport

Första nio månaderna 2015

-Övriga rörelseintäkter uppgick till 394 TSEK (1 868 TSEK).
-Resultatet efter finansiella poster uppgick till -14 313 TSEK (-3 145 TSEK).
-Resultatet per aktie uppgick till cirka -1,62 SEK (-0,75 SEK).
-Soliditeten uppgick till cirka 89 % (95 %).

Tredje kvartalet (2015-07-01 – 2015-09-30)

-Övriga rörelseintäkter uppgick till 13 TSEK (577 TSEK).
-Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 725 TSEK (-941 TSEK).
-Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,31 SEK (-0,23 SEK).

Definitioner
• Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 8 843 210 aktier per 2015-09-30. (fg år 139 107 aktier). Notera att Follicums teckningsoptioner av serie TO 1 nyttjats efter periodens utgång, resulterande i att bolagets antal aktier efter registrering på Bolagsverket kommer att uppgå till 10 003 234 stycken och aktiekapitalet kommer att uppgå till 1 200 388,08 SEK,
• Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
• I parentes ovan beskrivs motsvarande period föregående år.
• Med ”Follicum” eller ”bolaget” avses Follicum AB (org.nr: 556851-4532).

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2015

Den 1 september meddelade bolaget att de två toxicitetsstudier som pågått sedan i mars avslutats med positiva resultat.

Follicum inledde i september samarbete med Clinical Research Center for Hair and Skin Science i Berlin, avseende bolagets kliniska fas I/IIa-studie.

Bolaget meddelade den 13 september att den tyska forskargrupp som genererat viktiga delar av Follicums forskningsdatat på human hud utsetts att presentera på World Congress for Hair Research i Miami i november.

Europapatentverket utfärdade den sista september ett preliminärt godkännande (”Intention to Grant”) avseende bolagets patentansökan rörande stimulering av hårväxt.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

I början av oktober meddelade Follicum att bolaget erhållit de sista resultaten från VINNOVA-programmet, vilka berör de specifika vävnadsanalyserna på humanhuden tagen från xenograftstudien på möss som avslutades under våren. Härutöver meddelade Follicum att patentansökan avseende nya fynd på humant material skickats in till Patent- och registreringsverket, samt att organisationen förstärks med Pontus Dunér.

Bolaget skickade i oktober in ansökan om start av klinisk fas I/IIa-studie till det tyska läkemedelsverket samt till etikkommittén.

Den 17 november avslutades nyttjandeperioden för de teckningsoptioner av serie TO 1 som emitterades i samband med Bolagets listningsemission. Totalt nyttjades 1 160 024 teckningsoptioner av serie TO 1, innebärande en nyttjandegrad om cirka 99,36 procent. Follicum tillfördes genom teckningsoptionerna cirka 6,96 MSEK före emissionskostnader om cirka 0,4 MSEK.