Sammanfattning av delårsrapport

Nio månader (2017-01-01 – 2017-09-30)

Tredje kvartalet (2017-07-01 – 2017-09-30)

Definitioner

Väsentliga händelser under tredje kvartalet
Den 31 juli 2017 meddelade Follicum att Bolaget erhållit de slutgiltiga resultaten från den avslutade kliniska fas I/IIa-studien. Resultaten efter den uppföljningsperiod om tre månader som följt efter avslutad behandling med FOL-005 visade att hårväxten hade återgått till ursprungsnivåerna. Resultaten bekräftade därmed att Follicums läkemedelskandidat FOL-005 stimulerade hårtillväxt under behandlingsperioden.

Follicum meddelade den 4 september 2017 att Bolaget rekryterar Gunnar Gårdemyr som Chief Business Officer. Gårdemyr har 35 års internationell erfarenhet som omfattar ledning, affärsutveckling, global marknadsföring och kommersiell strategi från läkemedels- och bioteknikindustrin.

Den 5 september 2017 meddelade Follicum att deras diabetesprojekt erhåller anslag från Novo Nordisk Foundation. Det är forskargruppen ledd av Professor Jan Nilsson på Clinical Research Center vid Lunds Universitet som tilldelades 400 000 DKK i anslag från Novo Nordisk Foundation för att utföra prekliniska diabetesstudier med Follicums peptider.

Styrelsen beslutade den 11 september 2017 att genomföra en företrädesemission för att öka Bolagets aktiekapital med högst 1 280 413,68 kronor genom nyemission av högst 10 670 114 aktier envar med ett kvotvärde om 0,12 SEK till en teckningskurs om 2,20 SEK per aktie. Det totala emissionsbeloppet uppgick till högst 23 474 250,80 SEK.

På extra bolagstämma den 27 september 2017 beslutade styrelsen i Follicum att införa ett incitamentsprogram för nyckelpersoner i Bolaget genom att utge 640 000 teckningsoptioner.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Den 20 oktober 2017 meddelade Bolaget att företrädesemissionen om cirka 23,5 MSEK tecknats till 25,9 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 110 procent. Genom företrädesemissionen tillförs Follicum cirka 23,5 MSEK före emissionskostnader.

Follicum meddelade den 1 november 2017 att Swedish Growth Fund förvärvat samtliga av huvudägaren Sunstone Life Science Ventures aktier. I samband med förvärvet beslutade styrelsen i Follicum om en riktad nyemission till Swedish Growth Fund om 3,5 MSEK till kursen 2,42 SEK per aktie. Totalt nyemitteras således 1 446 280 aktier.

VD Jan Alenfall kommenterar
Det tredje kvartalet är nu avslutat. Under perioden genomförde Follicum en framgångsrik företrädesemission som övertecknades. Jag vill passa på att rikta ett stort tack till alla som tecknade i företrädesmissionen, för visat förtroende för Bolaget och dess utveckling. Det tillförda kapitalet möjliggör för Follicum att fortsätta den höga utvecklingstakt som vi hittills haft. Kapitalet kommer att finansiera tre huvudsakliga aktiviteter varav den första är att inleda en fas II-studie i början av 2018 för att studera effekten av FOL-005 på skalp och den andra aktiviteten är att driva utvecklingen av en ny beredningsform för lokal användning på hud. Vi har idag tagit fram tre lovande typer av formuleringar, två kräm-typer och en som upplevs som en torr formulering som måste testas för att konfirmera att vi har en hållbar substans och produkt. Med en färdigutvecklad, attraktiv och användarvänlig formulering stärker vi vår position vid partnerförhandlingar och en ny formulering kan dessutom leda till nya patentmöjligheter. Den tredje aktiviteten är att generera data inom vårt nya utvecklingsområde, diabetes.

Vi har löpande under året meddelat positiva resultat från vår kliniska fas I/II-studie av FOL-005 på lår. Slutresultatet visade att FOL-005 är väl tolererad och positiva effekter har uppvisats under de månader studiedeltagare genomgått behandling. Sammantaget ger dessa resultat en god grund for den fortsatta utvecklingen av FOL-005 i nästa steg av produktutvecklingen.

”Slutresultatet visade att FOL-005 är väl tolererad och haft positiva effekter under de månader studiedeltagarna genomgått behandling”

I våras meddelade vi att Follicum utvidgar sitt forskningsarbete mot diabetes efter att Follicums peptider har visat en positiv effekt på frisättning av insulin vid prekliniska studier ledda av Professor Jan Nilsson på Clinical Research Center vid Lunds Universitet. Follicum är sedan i maj 2017 delaktig i ett omfattande projekt för individanpassad medicin i diabetes och projektet leds av Professor Maria F. Gomez på Lunds Universitet. Follicum deltar tillsammans med bla. Novo Nordisk, Johnson & Johnson Innovation, Pfizer, och Region Skåne/Skånes Universitetssjukhus i Malmö och finansieringen av projektet som helhet sker med ett anslag från SSF om cirka 100 MSEK fördelat över flera år. Vi kunde i september glädjande meddela att Professor Jan Nilssons forskargrupp erhållit 400 000 DKK i anslag från Novo Nordisk Foundation för att utföra prekliniska diabetesstudier med Follicums peptider. Anslaget från Novo Nordisk bekräftar att vårt diabetesprogram är intressant. Follicums huvudfokus är dock fortsatt att utveckla effektiva läkemedel för reglering av hårväxt.

Jan Alenfall – VD, Follicum AB

För ytterligare information, vänligen kontakta
Jan Alenfall – VD, Follicum AB
Telefon: 046 – 19 21 97
E-post: info@follicum.com

Se hela rapporten

Denna information är sådan information som Follicum AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 november 2017.

Follicum AB
Håravfall och oönskad hårväxt drabbar miljontals människor – både män och kvinnor – och kan vara ett stort problem såväl fysiskt som psykiskt. Idag finns det inga effektiva produkter som stimulerar eller hämmar hårväxt utan några biverkningar. De alternativ som finns är inte heller lämpliga för både kvinnor och män. Follicums huvudkandidat FOL-005 har i prekliniska studier visat sig kunna såväl stimulera som hämma hårväxt på ett mycket effektivt sätt redan vid mycket låga doser. I de toxicitetsstudier som utförts med huvudkandidaten har inga negativa effekter observerats och under Q2 2017 kunde Bolaget meddela att den kliniska fas I/IIa-studien visade god säkerhet och att den dessutom visade stimulering av hårväxt.