Resultaten från den första kliniska studien med FOL-005 mot håravfallsbehandling tyder på effekt mot håravfall. Follicum avser fortsätta utvecklingen i längre studier med den nyutvecklade användarvänliga formuleringen.

Den nyligen avslutade studien, där bolagets kandidat FOL-005 för behandling mot håravfall för första gången utvärderats på skalp på människa, visade på en hårtillväxt på motsvarande cirka 4 procent. Även om inte effekten var statistiskt signifikant var ”missen” hårfin (p=0,078). Andra parametrar som en ökad andel hår i tillväxtfas tyder på en biologisk effekt som ger stöd åt verkningsmekanismen hos FOL-005.

Vi tolkar dessa tidiga resultat som konstruktiva mot bakgrund av en liten och kort studie (tre månader) med endast tre behandlingar per vecka. För att erhålla ett tydligare svar om behandlingens effekt, och i någon mån kunna jämföra utfallet med data för etablerade behandlingar, behövs dock utvärdering göras under en längre tid. Bolaget avser att fortsätta den kliniska utvecklingen i längre studier och med en ny användarvänlig formulering. Innan dess behövs en kortare preklinisk säkerhetsstudie.

Parallellt pågår utvecklingen av diabetesprojektet FOL-014 som visat lovande resultat i prekliniska studier. Vi ser ett intressant potentiellt värdehöjande nyhetsflöde den närmaste tiden i form av resultat från utvärdering av effekt i prekliniska sjukdomsmodeller för diabetes samt val av läkemedelskandidat.

Emissionen i somras var framgångsrik och bolaget kan tillföras ytterligare cirka 15 MSEK om utestående teckningsoptioner (med teckningsperiod i början av 2019) utnyttjas fullt ut. För att starta nya kliniska studier behövs ytterligare finansiering. Möjliga framsteg i diabetesprojektet kan stärka förutsättningarna i detta avseende. Vi har höjt det motiverade värdet i basscenariot till 5,1 kr per aktie (4,4) efter reviderade antaganden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Alenfall – VD, Follicum AB
Telefon: 046 – 19 21 97
E-post: info@follicum.com

Om Follicum AB
Follicum AB är ett biotechföretag med fokus på forskning och utveckling av peptidbaserade läkemedel. Follicums primära fokusområde är stimulering av hårväxt, där företaget i en nyligen genomförd klinisk prövning visat mycket lovande resultat med produktkandidaten FOL-005. Inom diabetes har Follicums forskning resulterat i en ny peptidklass som visat sig öka frisättning av insulin i prekliniska modeller. Bolaget grundades 2011 och är baserat i Lund, Sverige. Follicum noterades på Spotlight 2014 och handlas under FOLLI. www.follicum.com

Detta är en betald analys på uppdrag av Follicum AB utförd av analysföretaget Jarl Securities på uppdrag av Analysguiden.

Öppna Analysguiden som pdf

Länk till Analys Follicum på Aktiespararna.se