Follicum AB (“Follicum”) har med en avancerad teknologi identifierat receptorer som FOL-005 binder till i mänskliga hårsäckar. Med den nyvunna kunskapen ökar förståelsen för hur substansen kan användas för behandling av håravfall och receptoridentifieringen är därför en viktig milstolpe för den fortsatta utvecklingen av FOL-005.

Utredning av verkningsmekanism
Studierna för att utvärdera verkningsmekanismen hos FOL-005 har utförts i samarbete med ett specialiserat schweiziskt bolag (Dualsystems Biotech) och syftade till att identifiera de proteiner som FOL-005 binder till. I försöken användes två olika cell-linjer från mänskliga hårsäckar och resultaten visade att flera unika och intressanta receptorer kunde identifieras. Dessa kommer nu att kartläggas i detalj i flera prekliniska försök. Motsvarande försök pågår för att identifiera receptorerna för bolagets separata diabetesprojekt.

VD Jan Alenfall kommenterar
De positiva nyheterna om att vi nu har identifierat intressanta receptorer för FOL-005 gör att vi kan bygga upp en specifik rational om hur FOL-005 fungerar. Informationen är också av vikt för att förstå om FOL-005 i framtiden kan användas för andra hårindikationer, hur andra typer av rubbningar av hårväxten som t ex hirsutism och hur olika former av håravfall kan behandlas. De nya resultaten är också mycket värdefulla för våra pågående diskussioner med såväl myndigheter som med kommersiella partners.

Om FOL-005
FOL-005 är en modifierad mindre sekvens av det humana proteinet Osteopontin, ett protein som bla har föreslagits att spela en roll för hårtillväxt. I flera prekliniska studier i en musmodell har behandling med FOL-005 resulterat i en dosberoende ökning av hårväxten. Den första kliniska fas I/IIa-studien med FOL-005 avslutades 2017 och visade att behandling med FOL-005 var säker och resulterade i högre hårdensitet, 8% ökning vid bästa dosen. Dessutom observerades att ett stort antal respondenter, 76%, svarade positivt på behandlingen. För närvarande pågår förberedelser för en fas IIa-studie på Alopecipatienter.

Om DualSystems Biotech
Dualsystems Biotech är en leverantör av proteomiktjänster för industri och akademi. LRC TriCEPS ™ -teknologiplattformen är utformad för att identifiera receptorer i cellmembranet hos levande celler. Företaget grundades 2000 och ligger i Zürich, Schweiz.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Alenfall – VD, Follicum AB
Telefon: 046 – 19 21 97
E-post: info@follicum.com

Denna information är sådan information som Follicum är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 januari 2018.

Om Follicum AB
Follicum AB är ett biotech företag med fokus på forskning och utveckling av peptidbaserade läkemedel. Follicums primära fokusområde är stimulering av hårväxt, där företaget i en nyligen genomförd klinisk prövning visat mycket lovande resultat med produktkandidaten FOL-005. Inom diabetes har läkemedelskandidaten FOL-014 visat sig öka insulinfrisättningen i pre-kliniska modeller. Bolaget grundades 2011 och är baserat i Lund, Sverige. Follicum noterades på AktieTorget 2014 och handlas under FOLLI. www.follicum.com.

Öppna Pressmeddelande