Follicum har nu, i enlighet med kommunicerad tidsplan, förberett ett bakgrundsdokument med designutkast till fas I/IIa-studien inför kommande vetenskaplig diskussion med en läkemedelsmyndighet. Myndigheten har bekräftat mötet som är planerat att hållas tidigt 2015. Bolaget har även startat två mindre toxstudier som ligger till grund för de stora toxstudier som planeras under våren 2015.

För att kunna genomföra en klinisk studie krävs det att myndigheterna (nationellt läkemedelsverk och etisk kommitté) godkänner upplägget för den kliniska studien samt de prekliniska resultaten från bland annat toxstudier. Det designutkast som Follicum nu har färdigställt ingår i den kliniska studien som en del i det paket som ska lämnas in till myndigheterna inför ett vetenskapligt råd. Ansökan om att starta en klinisk studie är planerad att lämnas in tredje kvartalet 2015.

Follicum startade under december 2014 två mindre toxstudier. Analyserna av studierna är klara under första kvartalet 2015 och därefter planeras de stora toxstudierna starta.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Alenfall – VD, Follicum AB
Telefon: 046 -19 21 97
E-post: info@follicum.com