På Follicum AB:s (“Follicum”) extra bolagsstämma den 27 september 2017 beslutades att, i enlighet med förslag från aktieägaren och grundaren Pontus Dunér, införa ett incitamentsprogram för nyckelpersoner i bolaget genom att utge högst 640 000 teckningsoptioner. Styrelsen i Follicum har nu beslutat om tilldelning av samtliga teckningsoptioner av serie 2017/2020. Styrelsen har samtidigt beslutat att förlänga tiden för betalning till och med den 30 november 2017.

Nedanstående parter tilldelades teckningsoptioner av serie 2017/2020.

Optionsinnehavare                  Befattning                           Antal teckningsoptioner
Jan Alenfall                                      Verkställande direktör          400 000
Gunnar Gårdemyr                          CBM                                           160 000
Maria Ekblad                                   Dir. R&D                                     80 000
Totalt                                                                                             640 000

Teckningsoptionerna emitterades till en kurs om 0,30 SEK per teckningsoption, beräknat med tillämpning av Black & Scholes-modellen per den 27 september 2017 baserat på en teckningskurs vid utnyttjande av teckningsoptionerna om 250 procent av den genomsnittliga volymviktade betalkursen under perioden 13 september 2017 till och med 27 september 2017.

Varje teckningsoptionsoption medför rätt till teckning av en ny aktie i Follicum, till en kurs om 7,69 SEK per aktie, under perioden från och med den 1 oktober 2020 till och med den 31 oktober 2020, eller eventuellt en tidigare tidpunkt till följd av fusion, tvångsinlösen av aktier, likvidation m.m, för varje teckningsoption påkalla teckning av en ny aktie i bolaget. Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är en önskan om att få ett incitamentsprogram infört ägnat för tilldelning till bolagets ledning och anställda.

Ökningen av bolagets aktiekapital kan vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna uppgå till högst 76 800 kronor, med förbehåll för den höjning som kan föranledas av att omräkning kan komma att ske till följd av emissioner m.m. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas, baserat på bolagets nuvarande aktiekapital, motsvarar detta en utspädning för närvarande om högst cirka 3,84 procent av aktierna och rösterna. Förbehåll görs för sådana omräkningar till följd av emissioner m.m. som kan ske enligt villkoren för teckningsoptionerna.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Alenfall – VD, Follicum AB
Telefon: 046 – 19 21 97
E-post: info@follicum.com

Denna information är sådan information som Follicum är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 oktober 2017.

Om Follicum AB
Follicum grundades år 2011 av två forskare i Lund, Anna Hultgårdh och Pontus Dunér, baserat på forskning kring ett mänskligt protein, osteopontin. Detta protein anses bland annat vara involverat vid tillväxt av benvävnad. Follicum isolerade en del av detta protein och modifierade delvis aminosyrasekvensen, vilket generade Follicums läkemedelskandidat FOL-005. I tidiga försök visade sig FOL-005 både kunna stimulera och hämma hårväxt. Bolaget genomförde sin första kliniska fas I/IIa-studie under 2016/2017. Follicum är baserat i Lund och noterades på AktieTorget 2014. www.follicum.com

Öppna Pressmeddelande