Inledningsvis vill jag tacka samtliga aktieägare för det förtroende som visades i samband med den nyemission vi genomförde i april/maj i år. Nyemissionen fulltecknades och tack vare det har vi nu resurser att fortsätta i den goda takt vi arbetat kontinuerligt med längs Follicums resa som noterat bolag. Verksamhetsutvecklingen fortgår enligt utstakad och kommunicerad plan. Vi har nu påbörjat formuleringsutvecklingen för att ta fram en lämplig beredningsform för FOL-005 och utökat samarbetet med våra forskningspartners för att fördjupa kunskapen om FOL-005:s verkningsmekanismer – ett mycket viktigt steg i utvecklingsprocessen för Follicum.

Vi har under våren och försommaren haft glädjen att informera marknaden om att vår kandidat FOL-005 erhållit patent inom EU och i USA – två av de viktigaste marknaderna för Follicum. Ett starkt patentskydd är av stor vikt för vår utveckling och bidrar således till ett stort värde i bolaget.

Internationell uppmärksamhet bidrar till viktiga kontakter

Follicums verksamhet och forskning genererar allt större internationellt intresse i takt med att utvecklingsprojekten fortskrider – inte minst sedan presentationen av nya data vid ”9th World Congress for Hair Research”, Miami, i november 2015. Den internationella uppmärksamheten gör det bland annat möjligt för oss att knyta viktig expertis till bolagets vetenskapliga råd, vilket är av stor betydelse för Follicums forskning och utveckling samt viktigt för den strategiska utvecklingen av medicinska tillämpningar. Samtidigt skapar rådet en god trovärdighet inför partnerdiskussioner. Follicums vetenskapliga råd består av professorer som samtliga har lång erfarenhet inom ämnesområdet och bidrar således med relevanta insikter och kunskap till bolaget.

Lyckad nyemission under våren 2016

Den 10 maj var sista dag för teckning i Follicums nyemission, vilken genomfördes med företräde för befintliga aktieägare. Nyemissionen – som blev övertecknad – tillförde bolaget cirka 30 miljoner kronor före emissionskostnader. Likviden från företrädesemissionen kommer primärt att användas till att utveckla en ny beredningsform samt att fortsätta arbetet med prekliniska toxicitets- och säkerhetsstudier, vilka bland annat krävs för att kunna inkludera och långtidsbehandla fertila kvinnor i fas IIb-studien. Bolaget kommer att starta upp projekt som främst ska användas för att förbereda FOL-005 inför fas II-studier och härutöver kommer kapitalet att – vilket har beskrivits i prospektet – användas för att studera verkningsmekanismen och om möjligt skapa nya molekyler som kan stimulera hårväxt – alltså ha motsatt effekt mot den som förväntas av FOL-005. Dessa förberedelser är viktiga för framtida partnerdiskussioner i syfte att utlicensiera FOL-005 så snart ett värdefullt läge uppstår.

Status kring pågående klinisk studie i Berlin

Jag vill även passa på att ge en kort uppdatering om den pågående kliniska studien. Vi samarbetar med en världsledande grupp bestående av forskande läkare och ett kliniskt forskningsteam vid universitetssjukhuset Charité i Berlin, som fokuserar på att föra studien framåt. Den första delen av studien avslutades med positivt resultat i mars i år, efter att tio friska frivilliga försökspersoner erhållit maximal behandlingsdos utan att några negativa effekter påvisats. Nu har vi påbörjat rekryteringen till den längre delen av studien (fas IIa) där den totala behandlingstiden för varje försöksperson är tre månader. Denna del av studien omfattar två försöksgrupper om 15 personer vardera och personerna behandlas med multipla doser, två respektive tre gånger per vecka. I skrivandes stund har cirka tio personer inkluderats och nästa kohort av personer kommer att rekryteras efter sommaren. Vi avser att slutföra behandlingsdelen av studien före jul. Efter fullföljd behandling övervakas personerna i tre månader för att säkerställa säkerheten av behandlingen.

Mitt och bolagets fulla fokus är för närvarande att leverera goda resultat av den ovan beskrivna studien. Jag vill härmed avsluta med att önska en glad midsommar och en fortsatt härlig sommar!

Varma sommarhälsningar,

Jan Alenfall
VD, Follicum AB
Telefon: +46 (0)46 19 21 97
E-post: info@follicum.com

Öppna Sommarhälsning