Inför den stundande nyttjandeperioden av Follicums teckningsoptioner av serie TO 2 kan Follicum idag meddela att personer ur styrelse och ledning, huvudägare samt ett flertal större teckningsoptionsinnehavare kommer att nyttja sina respektive teckningsoptioner genom teckningsförbindelseavtal. Follicum har sammanlagt erhållit teckningsförbindelser om cirka 5,3 MSEK samt garantiåtagande om 2 MSEK, totalt cirka 47 procent av det totala emissionsbeloppet om cirka 15,5 MSEK.

Follicums teckningsoptioner av serie TO 2 emitterades i samband med bolagets företrädesemission i somras och kan tillföra bolaget högst cirka 15,5 MSEK före emissionskostnader. Varje teckningsoption av serie TO 2 ger innehavaren rätt att teckna en ny aktie i Follicum till en teckningskurs om 2,20 SEK per aktie. Nyttjandeperioden äger rum från och med den 21 januari 2019 till och med den 15 februari 2019. Follicum har erhållit teckningsförbindelser om cirka 5,3 MSEK samt garantiåtagande om 2 MSEK, totalt cirka 47 procent av det totala emissionsbeloppet om cirka 15,5 MSEK.

Parter som ingått teckningsförbindelser är styrelseledamoten Lars H Bruzelius, grundarna Pontus Dunér och Anna Hultgårdh Nilsson, VD Jan Alenfall, Affärschef Gunnar Gårdemyr, största aktieägaren Swedish Growth Fund, Ulf Andersson, Bernt Lundberg Fastigheter Lund AB, Kudu AB, Mats Invest AB, Tibia Konsult AB och flertalet större teckningsoptionsinnehavare.

Härutöver har aktieägarna Mats Lundberg och Peter Jungbeck genom Mats Invest AB respektive Aleant AB tillsammans med Johan Moazed tecknat avtal om garantiåtagande om upp till 2 MSEK, vilket innebär att om teckningsoptionerna inte nyttjas fullt ut tecknar garantikonsortiet nya aktier för högst 2 MSEK. Eventuell tilldelning av aktier för garantikonsortiet sker genom en riktad nyemission med stöd av bemyndigande från årsstämman den 30 maj 2018 till samma villkor som de aktuella teckningsoptionerna. Teckningsförbindelser och garantiåtaganden har skriftligen avtalats och har inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande. Ersättning för garantiåtaganden utgår med 8 %. Follicum är inne i ett mycket intensivt och intressant utvecklingsskede för de båda projekten inom håravfall och diabetes. Nyligen slutfördes en fas II-studie som visade att hårväxten ökade med i genomsnitt 7 hår per cm2 efter behandling med FOL-005. Studien visade också en markant ökning av antalet hårsäckar som befinner sig i aktiv tillväxtfas, vilket visar att hårtillväxten kan öka ytterligare vid längre tids behandling. Med dessa positiva resultat från studien är nu förberedelserna för nästa kliniska studie i full gång. I den ska effekten av vår nya användarvänliga, topikala formulering av FOL-005 testas.

Diabetesprojektet avancerar snabbt och Bolaget skickade in en ny patentansökan i november för att skydda nya aspekter som upptäckts under prekliniska studier. Bland annat har Bolagets peptider en unik skyddande och bevarande effekt på betaceller som utsatts för diabetiska glukoskoncentrationer och dessutom fördröjde peptiderna insjuknandet i en diabetes typ-1-modell, vilket är särskilt intressant. Resultaten är otvetydigt positiva och visar att Bolagets peptidklass har potential att bli ett värdefullt komplement inom behandling av diabetes. I början av 2019 planerar Bolaget att välja läkemedelskandidat för att därefter förbereda projektet för kommande kliniska studier.

Likviden från teckningsoptionerna skall användas för att med högt tempo driva bolagets två pojekt framåt samt att fortsätta driva affärutvecklingen.

VD Jan Alenfall kommenterar:
“Follicum är inne i en mycket spännande fas med två projekt som båda har stor potential. Vi har slutfört alla våra milestones som vi kommunicerade i samband med förra emissionen och med det tillkommande kapitalet kan vi fortsätta driva våra utvecklingsprojekt framåt. Vi är mycket glada över intresset för teckningoptionerna, vilket visar på en stark tro på Follicum och våra projekt. Vårt diabetesprojekt har rönt stort intresse och det är verkligen glädjande att vi nyligen också har belönats med en fullt fianansierad post-doc. Vi ser fram emot ett spännande 2019!”

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Alenfall – VD, Follicum AB
Telefon: 046 – 19 21 97
E-post: info@follicum.com

Denna information är sådan information som Follicum är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 december 2018.

Om Follicum AB
Follicum AB är ett biotechföretag med fokus på forskning och utveckling av peptidbaserade läkemedel. Follicums primära fokusområde är stimulering av hårväxt, där företaget i en nyligen genomförd klinisk prövning visat mycket lovande resultat med produktkandidaten FOL-005. Inom diabetes har Follicums forskning resulterat i en ny peptidklass som visat sig öka frisättning av insulin i prekliniska modeller. Bolaget grundades 2011 och är baserat i Lund, Sverige. Follicum noterades på Spotlight Stock Market 2014 och handlas under FOLLI. www.follicum.com

Öppna Pressmeddelande