I mars 2015 meddelade Follicum att det ”Forska & Väx”- program som finansierats av VINNOVA* kunde slutföras tidigare än planerat tack vare programmets framgång. Bolaget har nu erhållit de sista resultaten från programmet, vilka berör de specifika vävnadsanalyserna på humanhuden tagen från xenograftstudien** på möss som avslutades under våren. Follicum meddelar också att en ny patentansökan avseende nya intressanta fynd på humant material skickats in till Patent- och registreringsverket (PRV) och att organisationen förstärks med Pontus Dunér, forskare inom cell- och molekylärbiologi.

* VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet och agerar under Näringsdepartementets tillsyn. VINNOVA:s uppgift att främja hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation och att finansiera behovsmotiverad forskning.
** Xenograft: främmande vävnad som inplanterats i en levande organism; här: transplanterad mänsklig vävnad i möss

Resultat från VINNOVA-programmet
Genom VINNOVA-programmet har Follicum erhållit totalt cirka 4 MSEK i bidrag i två omgångar, vilket använts för att finansiera det prekliniska utvecklingsarbetet samt till att undersöka verkningsmekanism och ADME***. Follicum avslutade programmet i mars 2015 och kan nu presentera programmets sista resultat, som visar på intressanta resultat efter långtidsbehandling av human hud transplanterad på möss. Fynden bekräftar de effekter som erhållits i de tidigare avrapporterade kortidsförsöken. Analyserna kunde dessutom inte detektera några negativa effekter av den långa behandlingstiden vilket bekräftar resultaten av de toxicitetstester som utförts.

*** ADME står för ”Absorption” – hur mycket substans som tas upp, ”Distribution” – var i kroppen substansen hamnar, ”Metabolism” – hur nedbrytningen sker, och ”Eliminering” – hur substansen och biprodukter försvinner ur kroppen.

VD Jan Alenfall kommenterar
– VINNOVA-programmet möjliggjorde bland annat för oss att se vad i huden som FOL-005 binder till. Programmet visar spännande och lovande resultat, vilka ligger i linje med de initiala lovande indikationer vi kunde se när programmet avslutades i mars. Vi kommer nu fortsätta med specifika studier i syfte att försöka förstå hur substansen verkar.

Insänd patentansökan
Follicum skickade den 6 oktober 2015 in en ny prioritetsskapande patentansökan till PRV i Stockholm  avseende lovande forskningsresultat baserade på humant material.

Organisationsförstärkning
Follicum tar även tillfället att meddela att bolaget rekryterat en ny forskare på en halvtidsanställning via ett forskningsuppdragsarrangemang. Pontus Dunér är en av grundarna till bolaget och aktiv forskare inom cell- och molekylärbiologi. Pontus Dunér behåller sin anställning på Lunds Universitet. Dunér kommer att förstärka bolagets kapacitet genom att komplettera med att utföra specifika analyser som ett komplement till de studier som utförs av till exempel Prof. Ralf Paus i Tyskland och som för övrigt inte kan köpas in via konventionella kontraktforskningsbolag.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Alenfall, VD
Telefon: +46 (0)46 19 21 97
E-post: info@follicum.com