Nyttjandeperioden för de teckningsoptioner av serie T O 1 som emitterades i samband med Follicums listningsemission pågår fram till och med den 17 november 2015. Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 1 är den 13 november 2015. Innehavaren av teckningsoptioner av serie TO 1 äger rätt att för varje teckningsoption teckna en ny aktie i bolaget till en kurs om 6,00 SEK per aktie.

Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1 kan äga rum till och med den 17 november 2015 och detta ska ske genom samtidig kontant betalning senast klockan 15.00. Omvandling av interimsaktier till aktier beräknas ske vecka 50/51.

Vid eventuella frågor avseende Follicums teckningsoptioner av serie TO 1, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
Telefon: +46 (0)431 47 17 00
E-post: info@sedermera.se

För ytterligare information om Follicum, vänligen kontakta:
Jan Alenfall, VD
Telefon: +46 (0)46 19 21 97
E-post: info@follicum.com