Follicum AB (“Follicum” eller “företaget”) meddelar idag att företagets diabetesprojekt framskrider enligt plan och bolaget har skickat in en förstärkt patentansökan. En stor mängd resultat har bearbetats för att komplettera den ansökan som skickades in i början av maj 2017. Resultaten är entydigt positiva och visar att den nya peptidklassen har potential att bli ett värdefullt komplement inom behandling av diabetes.

Follicum har identifierat en ny klass av peptider som ökar insulinsekretionen i flera experimentella modeller. Ett antal nya peptider inom denna klass har tagits fram i syfte att optimera önskvärda egenskaper. Flera av de nya peptiderna inducerar en förbättrad insulinfrisättning och insulinfrisättningen potentieras dessutom med ökande glukoskoncentration i in vitro-försök. Potentialen hos peptiderna som läkemedelskandidater har också bekräftats i glukostoleranstester där de har en glukossänkande effekt hos försöksdjur. Dessutom har peptiderna visats kunna fördröja insjuknandet i en djurmodell för Typ 1 diabetes. De experimentella studierna genomförs framför allt i samarbete med Follicums nätverk vid Lunds universitet.

Nästa milstolpe inom diabetesprojektet är att välja en läkemedelskandidat vid årsskiftet 2018/2019 för att därefter avancera denna mot kliniska prövningar.

Om Diabetes
Diabetes ökar snabbt globalt. Sjukdomen kännetecknas av dålig blodsockerkontroll på grund av defekt insulinsignalering vilket medför allvarliga följdsjukdomar som kardiovaskulär sjukdom, njursvikt, fetma, blindhet och diabetiska fotsår. Såväl diabetes som dess följdsjukdomar innebär en stor börda, dels för den enskilda patienten men också för hela sjukvårdsystemet. Det finns därmed ett redan stort och ett växande globalt behov av nya terapier som adresserar effektiv kontroll av glukosnivåer i kombination med förebyggande effekter på de olika diabetiska komplikationerna. Follicums strategi är att driva fram ett välutvecklat projekt inom diabetes som är attraktivt för globala partners.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Alenfall – VD, Follicum AB
Telefon: 046 – 19 21 97
E-post: info@follicum.com

Denna information är sådan information som Follicum är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 maj 2018.

Om Follicum AB
Follicum AB är ett biotech företag med fokus på forskning och utveckling av peptidbaserade läkemedel. Follicums primära fokusområde är stimulering av hårväxt, där företaget i en nyligen genomförd klinisk prövning visat mycket lovande resultat med produktkandidaten FOL-005. Inom diabetes har läkemedelskandidaten FOL-014 visat sig öka insulinfrisättningen i pre-kliniska modeller. Bolaget grundades 2011 och är baserat i Lund, Sverige. Follicum noterades på AktieTorget 2014 och handlas under FOLLI. www.follicum.com.

Öppna Pressmeddelande