Follicum har sedan november 2013 arbetat med ett VINNOVA*- finansierat ”Forska & Väx” -program. Programmet har nu, tack vare att det avlöpt väl, kunnat slutföras tidigare än planerat.

* VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet och agerar under Näringsdepartementets tillsyn. VINNOVA:s uppgift att främja hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation och att finansiera behovsmotiverad forskning.

Follicum har inom ramarna för det VINNOVA-finansierade programmet erhållit cirka 3,5 MSEK i bidrag. Bidraget har använts till att bland annat finansiera det prekliniska utvecklingsarbetet samt till att undersöka verkningsmekanism och ADME**. Härigenom har bolaget bland annat givits möjlighet att studera vad det är i huden som FOL-005 binder till, vilket kan bidra till att bättre förstå verkningsmekanismen. Det VINNOVA-finansierade programmet har kunnat slutföras tidigare än beräknat, då arbetet har fortlöpt väl.

** ADME står för ”Absorption” – hur mycket substans som tas upp, ”Distribution” – var i kroppen substansen hamnar, ”Metabolism” – hur nedbrytningen sker, och ”Eliminering” – hur substansen och biprodukter försvinner ur kroppen.

VD Jan Alenfall kommenterar
– Arbetet med vårt VINNOVA-finansierade program har framskridit bra och har nu avslutats i förtid. De indikationer vi erhållit i det prekliniska utvecklingsarbetet är lovande och viktiga inför den kliniska studien som vi planerar att ansöka om till hösten, vilket tidigare kommunicerats.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Alenfall – VD, Follicum AB
Telefon: 046 -19 21 97
E-post: info@follicum.com