Follicum  meddelade i mars  2015 att bolaget startat två omfattande toxicitetsstudier,  som en förlängning och påbyggnad på de  två kortare toxicitetsstudier som avslutades med positiva resultat i februari 2015. De två omfattande toxicitetsstudierna har nu avslutats enligt plan, med mycket positiva resultat.

Inga negativa reaktioner
Resultaten av de omfattande toxicitetsstudierna visar att Follicums kandidat FOL-005 inte ger upphov till några negativa effekter eller några skador vid administrationsställen efter tre månaders daglig behandling med den högsta dosen. Detta är i linje med de kortare toxicitetsstudierna som avslutades i februari 2015. Toxicitetsstudierna har utförts enligt GLP-standard (Good Laboratory Practice), vilket indikerar den högsta kvaliteten avseende den här typen av studier och vilket även gör studieresultaten regulatoriskt viktiga för bolaget inför framtida planerad klinisk studie och fortsatt utveckling.

Slutförande av omfattande toxicitetsstudier är ett krav från myndigheterna (nationellt läkemedelsverk och etisk kommitté) innan godkännande för start av klinisk studie kan erhållas och är även viktigt för att få tillstånd till lång behandlingstid i den planerade kliniska studien. För att påverka hårtillväxt krävs oftast flera veckors behandling och med de nu avslutade toxicitetsstudierna har bolaget byggt en vetenskaplig grund, vilken är nödvändig inför en klinisk studie.

VD Jan Alenfall kommenterar
– Som vi tidigare kunnat se genom de kortare toxicitetsstudierna har nu även dessa mer omfattande studier visat gynnsamma resultat, vilket främjar den fortsatta utvecklingen av FOL-005 och tar oss närmre den kliniska studien som beräknas påbörjas runt årsskiftet 2015/2016. Härnäst planerar vi att lämna in vår ansökan om start av studien under tidig höst, enligt kommunicerad tidsplan.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Alenfall – VD, Follicum AB
Telefon: +46 (0)46 -19 21 97
E-post: info@follicum.com