Idag, den 1 april 2016, hölls extra bolagsstämma i Follicum AB.  Vid den extra bolagsstämman fattades nedanstående beslut. Beslutet fattades med erforderlig majoritet.

Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om företrädesemission enligt nedan.

Att genom företrädesemission öka bolagets aktiekapital med högst 720 232,56 kronor genom nyemission av högst 6 001 938 aktier envar med ett kvotvärde om 0,12 kronor till en teckningskurs om 5,00 kronor per aktie. Det totala emissionsbeloppet uppgår till högst 30 009 690,00 kronor.

Hela kommunikén från bolagsstämman laddas ner här.

Öppna Pressmeddelande

För mer information, kontakta:

Jan Alenfall, VD
Tel: +46 (0)46 19 21 97
Epost: info@follicum.com