Den 10 juni 2019 hölls extra bolagsstämma i Follicum AB (”Bolaget”). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Besluten fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om nyemission
Stämman beslutade att genom nyemission öka Bolagets aktiekapital med högst 3 050 930,52 kronor dels genom nyemission med företrädesrätt av högst 14 060 782 aktier samt dels genom riktad nyemission av högst 11 363 639 aktier. Detta innebär att högst 25 424 421 nya aktier kan komma att ges ut. Nyemission sker enligt följande villkor.

Rätt att teckna aktier ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade som aktieägare i Bolaget, varvid innehav av tre (3) aktier berättigar till en (1) aktierätt.

Om inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska tilldelning av resterande aktier inom ramen för företrädesemissionens högsta belopp ske: i första hand till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en av de som anmält intresse att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter utnyttjat för teckning av aktier; i andra hand till annan som tecknat aktier i företrädesemissionen utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som tecknaren totalt anmält sig för teckning av; i tredje hand till sådana som har ingått s.k. toppgarantiåtaganden i egenskap av emissionsgaranter, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske i proportion till sådana garantiåtaganden. I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen med företrädesrätt skall vara den 17 juni 2019.

Emissionskursen för varje aktie ska vara 2,20 kronor, vilket motsvarar en emissionskurs per nyemitterad aktie på 2,20 kronor.

Teckning av aktier med företrädesrätt ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 20 juni 2019 till och med den 4 juli 2019. Teckning av aktier utan företrädesrätt ska ske på särskild teckningslista under samma tid. Betalning för aktier tecknade utan företrädesrätt ska erläggas kontant senast fem bankdagar efter det att besked om tilldelning utsänts. Styrelsen ska dock ha rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.
Rätt att teckna nya aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma ett begränsat antal på förhand vidtalade investerare, som aviserat intresse att teckna aktier i emissionen. Av dessa ska Brushamn Invest AB (delägt av Lars Bruzelius) äga rätt att teckna 1 818 182 aktier.

Emissionskursen för varje aktie ska vara 2,20 kronor, vilket motsvarar en emissionskurs per nyemitterad aktie på 2,20 kronor.

Teckning av aktier genom riktad nyemission ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 20 juni 2019 till och med den 4 juli 2019. Styrelsen ska dock ha rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.
Skälet för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt genom riktad nyemission är att tillgodose Bolagets behov av ytterligare finansiering för kommande utveckling.

De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyteckningen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, skall äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Lund i juni 2019
Follicum AB (publ)
STYRELSEN

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Alenfall – VD, Follicum AB
Telefon: 046 – 19 21 97
E-post: info@follicum.com

Om Follicum AB
Follicum AB är ett biotechföretag med fokus på forskning och utveckling av peptidbaserade läkemedel. Follicums primära fokusområde är stimulering av hårväxt, där företaget i en nyligen genomförd klinisk prövning visat mycket lovande resultat med produktkandidaten FOL-005. Inom diabetes har Follicums forskning resulterat i en ny peptidklass som visat sig öka frisättning av insulin i prekliniska modeller. Bolaget grundades 2011 och är baserat i Lund, Sverige. Follicum noterades på Spotlight Stock Market 2014 och handlas under FOLLI. www.follicum.com

Öppna Pressmeddelande