Idag, den 27 September 2017, hölls extra bolagsstämma i Follicum AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Besluten fattades med erforderlig majoritet.

Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission
Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om företrädesemission enligt nedan.

Att genom företrädesemission öka bolagets aktiekapital med högst 1 280 413,68 kronor genom nyemission av högst 10 670 114 aktier envar med ett kvotvärde om 0,12 kronor till en teckningskurs om 2,20 kronor per aktie. Det totala emissionsbeloppet uppgår till högst 23 474 250,8 kronor.

De som på avstämningsdagen den 4 oktober 2017 är aktieägare i bolaget erhåller två (2) teckningsrätter för varje ägd aktie. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Emissionskursen för varje aktie ska vara 2,20 kronor.

Vid full teckning av samtliga aktier som emitteras i företrädesemissionen kommer bolagets aktiekapital att öka med högst 1 280 413,68 kronor.
Teckningstiden i företrädesemissionen löper från och med den 6 oktober 2017 till och med den 20 oktober 2017.

Beslut om Pontus Dunérs förslag om emission av teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt 2017/2020
Stämman beslutade i enlighet med förslaget att införa ett incitamentsprogram för nyckelpersoner i Bolaget genom att utge högst 640 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ska medföra en rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under perioden från och med den 1 oktober 2020 till och med den 31 oktober 2020 för varje teckningsoption påkalla teckning av en (1) ny aktie i bolaget

Jürgen Heitmann har på grund av personliga skäl bett att lämna sitt uppdrag som styrelseledamot idag och Follicum tackar honom för hans arbetsinsatser i styrelsen.

Allmän information
Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, genom post eller något annat kommunikationsmedel i eller till investerare i USA, Kanada, Japan, Australien, Nya Zeeland eller Sydafrika och erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från investerare i USA, Kanada, Japan, Australien, Nya Zeeland eller Sydafrika. Följaktligen kommer inte denna information avseende Nyemissionen att sändas eller på annat sätt tillhandahållas i eller till investerare i USA, Kanada, Japan, Australien, Nya Zeeland eller Sydafrika och får inte heller distribueras på liknande sätt. Tvist med anledning av denna information skall avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol exklusivt.

Finansiell rådgivare
Stockholm Corporate Finance AB är finansiell rådgivare till Follicum i samband med den planerade företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Alenfall – VD, Follicum AB
Telefon: 046 – 19 21 97
E-post: info@follicum.com

Denna information är sådan information som Follicum är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 september 2017.

Om Follicum AB
Follicum grundades år 2011 av två forskare i Lund, Anna Hultgårdh och Pontus Dunér, baserat på forskning kring ett mänskligt protein, osteopontin. Detta protein anses bland annat vara involverat vid tillväxt av benvävnad. Follicum isolerade en del av detta protein och modifierade delvis aminosyrorsekvensen, vilket generade Follicums läkemedelskandidat FOL-005. I tidiga försök visade sig FOL-005 både kunna stimulera och hämma hårväxt. Bolaget genomförde sin första kliniska fas I/IIa-studie under 2016/2017. Follicum är baserat i Lund och noterades på AktieTorget 2014.

Om Stockholm Corporate Finance AB
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 44 M&A-rådgivare och investmentbanker i 38 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se

Öppna Pressmeddelande