Idag, den 21 juni 2021, hölls årsstämma i Follicum AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om fastställande av räkenskaper samt resultatdisposition

Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020.

Härutöver beslutade stämman om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2020.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter utan suppleanter samt att ett revisionsbolag utan suppleant skall utses.

Stämman beslutade att arvode ska utgå med 200 000 kronor till styrelseordförande samt med vardera 100 000 kronor till övriga styrelseledamöter.

Stämman beslutade att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisionsbolag

Stämman beslutade att till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omvälja Gun-Britt Fransson, Lars H. Bruzelius, Carl-Johan Spak och Alejandra Mørk samt att Anders Månsson nyväljs som ordinarie styrelseledamot. Gun-Britt Fransson omvaldes som styrelseordförande.

Stämman beslutade att omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, varvid avsikten är att Anders Brofors Ekblom kvarstår som huvudansvarig revisor.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Stämman beslutade om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om ökning av bolagets aktiekapital genom emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Totalt antal aktier som ska kunna utges till följd av emission av aktier enligt bemyndigandet, alternativt tillkomma vid utnyttjande av teckningsoptioner eller konvertibler som emitterats enligt bemyndigandet, ska inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av bolagsordningens gällande gränser för aktiekapitalet och antalet aktier. Emission ska kunna ske kontant samt med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är för att kunna tillföra bolaget rörelsekapital, att öka bolagets finansiella flexibilitet vid speciella händelser, att möjliggöra förvärv samt att kunna attrahera nya ägare av strategisk betydelse för bolaget.

I den mån bemyndigandet utnyttjas för emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionskursen vara marknadsmässig (med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall). Bemyndigandet gäller fram till nästa årsstämma i bolaget.

Lund den 21 juni 2021

Follicum AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Kim A Nielsen – Vd, Follicum AB
Telefon: 0703 92 13 31
E-post: kim.nielsen@follicum.com

Om Follicum AB

Follicum AB (Spotlight: FOLLI) utvecklar läkemedel baserade på vävnadsreparerande peptider med potentiell användning inom en rad sjukdomsområden. Bolagets längst framskridna läkemedelskandidat, FOL-005, administreras med hjälp av en unik formuleringsteknologi som befunnits säker och vältolererad i en omfattande fas 2-studie vilken utförts i samarbete med internationellt välrenommerade specialistkliniker. Inom diabetesområdet drivs ett projekt som syftar till att skydda insulinproducerande celler mot skador och därmed minska risken för komplikationer. Projekten har potential att bli så kallade first-in-class-läkemedel. För mer information, besök www.follicum.com.

Öppna Pressmeddelande