Aktieägarna i Follicum AB (publ) kallas till extra bolagsstämma tisdagen den 24 september 2019, kl. 10:00 på Bolagets kontor, Scheelevägen 22, i Lund.

Rätt att delta och anmälan
Den som önskar delta i bolagsstämman ska dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 18 september 2019, dels anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 18 september 2019, skriftligen på adress Follicum AB, Scheelevägen 22, 223 63 Lund. Anmälan kan också göras per telefon 046-19 21 97 eller per e-post info@follicum.com. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller biträde (högst två) lämnas.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att ha rätt att delta vid bolagsstämman, registrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara genomförd onsdagen den 18 september 2019, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan registrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande som utvisar behörig firmatecknare för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.follicum.se och skickas till aktieägare som begär det och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster
Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 67 606 769. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:

  1. Öppnande av stämman och val av ordföranden vid stämman
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd
  3. Godkännande av dagordningen
  4. Val av en eller två justeringsmän
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  6. Val och arvodering av ny styrelseledamot
  7. Stämman avslutas.

Förslag till beslut
Val och arvodering av ny styrelseledamot (punkt 6)
Aktieägare representerande cirka 7 procent av aktierna och rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsen ska utökas från fem styrelseledamöter till sex styrelseledamöter.

Förutsatt att bolagsstämman utser Carl-Johan Spak som ny styrelseledamot enligt nedan föreslår aktieägare att arvode till Carl-Johan Spak ska utgå med 80 000 kronor justerat proportionerligt för resterande del av mandatperiodens längd.

Aktieägare förslår vidare att Carl-Johan Spak väljs som ny ledamot till Follicums styrelse. Förslaget innebär att styrelsen därefter kommer bestå av Lars H. Bruzelius, Gun-Britt Fransson, Anna Hultgårdh Nilsson, Alejandra Mørk, Mats Persson och Carl-Johan Spak.

Carl-Johan Spak (född 1956) är Senior Vice President på Recipharm AB med ansvar för strategiska investeringar och särskilda projekt. Carl-Johan har varit anställd på ledande befattningar inom Recipharm sedan 2009 med bl.a. ansvar för dess samlade utvecklingsverksamhet. Innan dess har Carl-Johan varit chef för Medas nordiska organisation och VD för Recip AB. Han är för närvarande engagerad som styrelseledamot i ett antal olika life science-bolag både inom Sverige och internationellt. Carl-Johan har en grundutbildning som tandläkare och disputerade inom cariologi och farmakologi vid Karolinska Institutet 1984.

Övrigt
Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen. Fullständigt beslutsunderlag hålls tillgängligt på bolagets kontor på Scheelevägen 22 i Lund samt på bolagets webbplats www.follicum.se senast två veckor före stämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf. Follicum AB (publ) har organisationsnummer 556851-4532 och säte i Lund.

Lund i september 2019
Follicum AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Alenfall – VD, Follicum AB
Telefon: 046 – 19 21 97
E-post: info@follicum.com

Om Follicum AB (publ)
Follicum AB är ett biotechföretag med fokus på forskning och utveckling av peptidbaserade läkemedel. Follicums primära fokusområde är stimulering av hårväxt, där företaget i en nyligen genomförd klinisk prövning visat mycket lovande resultat med produktkandidaten FOL-005. Inom diabetes har Follicums forskning resulterat i en ny peptidklass som visat sig öka frisättning av insulin i prekliniska modeller. Bolaget grundades 2011 och är baserat i Lund, Sverige. Follicum noterades på Spotlight 2014 och handlas under FOLLI. www.follicum.com.

Öppna Kallelse