Aktieägarna i Follicum AB (publ), 556851-4532, kallas härmed till årsstämma måndagen den 13 juni 2016
kl. 10.00 på Scheelevägen 22 i Lund.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

Öppna Kallelse till årsstämma för full information och dagordning