Imorgon, 27 oktober 2015, inleds nyttjandeperioden för de teckningsoptioner av serie TO 1 som emitterades i samband med Follicums listningsemission. Nyttjandeperioden pågår till och med den 17 november 2015. Innehavaren av teckningsoptioner äger rätt att för varje teckningsoption teckna en ny aktie i Follicum till en kurs om 6,00 SEK per aktie.

”Arbetet med FOL-005 fortskrider enligt kommunicerad tidsplan. Genom det kapital teckningsoptionerna eventuellt tillför bolaget beräknar vi att projektet kan tas genom hela den planerade utvecklingen fram till att arbete med utlicensiering alternativt försäljning kan påbörjas”, säger Jan Alenfall, VD.

Öppna informationen som pdf

Notera att de teckningsoptioner som inte avyttras senast den 13 november 2015, alternativt nyttjas senast den 17 november 2015, förfaller. För att dina teckningsoptioner inte ska förfalla krävs att du aktivt tecknar aktier alternativt säljer dina teckningsoptioner.

Vid eventuella frågor avseende Follicums teckningsoptioner av serie TO 1, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
Telefon: +46 (0)431 47 17 00
E-post: info@sedermera.se

För ytterligare information om Follicum, vänligen kontakta:
Jan Alenfall, VD
Telefon: +46 (0)46 19 21 97
E-post: info@follicum.com