Sammanfattning av halvårsrapport

Första halvåret (2016-01-01  –  2016-06-30)

 Andra kvartalet (2016-04-01 – 2016-06-30)

Definitioner

Väsentliga händelser under andra kvartalet

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 VD Jan Alenfall kommenterar

Ett spännande halvår har nått sitt slut och jag vill därför ta tillfället i akt att summera och kommentera halvåret som gått, med fokus på andra kvartalets händelser.

Först och främst kan jag berätta att vi under perioden genomförde en lyckad företrädesemission. Emissionen blev fulltecknad och tecknades till cirka 110 %. Genom emissionen tillfördes Follicum cirka 30 MSEK före emissionskostnader. Det är givetvis jätteroligt att intresset för Follicum är så stort och med kapitalet vi tillförts har Follicum resurser att skapa de bästa förutsättningarna för vårt projekt med FOL-005. Närmast innebär detta till exempel formuleringsarbete – ett arbete som under perioden påbörjats – samt förstärkning av den prekliniska dokumentationen. Samtliga aktiviteter vi nu genomför är av stort värde för den fortsatta affärsutvecklingen och skapar ytterligare värde i projektet.

”… med kapitalet vi tillförts har Follicum resurser att skapa de bästa förutsättningarna för vårt projekt med FOL-005.”

 Det är också glädjande att vår verksamhet och forskning genererar internationell exponering. Exempelvis visades intresse vid presentationen på ”9th World Congress for Hair Research” i november 2015. Genom de presentationer vi genomför utökas vårt nätverk och viktig expertis knyts till Bolaget och vårt vetenskapliga råd. Det vetenskapliga rådet bidrar med relevanta insikter och kunskaper till Bolaget, vilket är av stor betydelse för Follicums forskning och utveckling samt viktigt för den strategiska utvecklingen av medicinska tillämpningar. Samtidigt skapar rådet en god trovärdighet inför partnerdiskussioner. Follicums vetenskapliga råd består av professorer som samtliga har lång erfarenhet inom ämnesområdet och bidrar således med relevanta insikter och kunskap till Bolaget. Tillsammans med personer i det vetenskapliga rådet har vi har pågående forskningssamarbeten där experiment utförs åt Follicum. Resultaten avser vi presentera i internationella vetenskapliga tidskrifter tillsammans med de akademiska grupperna vi knutit till oss.

”Det vetenskapliga rådet bidrar med relevanta insikter och kunskaper till Bolaget, vilket är av stor betydelse för Follicums forskning och utveckling samt viktigt för den strategiska utvecklingen av medicinska tillämpningar.”

Follicum genomför just nu en klinisk studie och jag vill passa på att kommentera fortlöpandet av denna. Vi rapporterade den 15 maj 2016 att första delen av studien avslutats. Vi fick under det andra kvartalet godkännande av tyska läkemedelsverket (BfArM) och tillstånd av etikkommittén att starta den andra delen av studien (fas IIa) som innebär att flera doser ges under en behandlingsperiod om 3 månader. Vi samarbetar med världsledande läkare och ett kliniskt forskningsteam vid universitetssjukhuset Charité i Berlin. Tillsammans för vi studien framåt och vi har nu påbörjat rekryteringen av försökspersoner till den andra delen av studien. Som vi tidigare meddelat avser vi att avsluta behandlingstiden i den andra delen av studien före jul.

Slutligen kan jag meddela att hela styrelsen blev omvald på årsstämman 13 juni. Det
känns tryggt att ha en stabil styrelse bakom sig.

Jan Alenfall – VD, Follicum AB

Läs hela rapporten

För ytterligare information, vänligen kontakta

Jan Alenfall, VD
Tel: +46 (0)46 19 21 97
E-post: info@follicum.com