Follicum AB (“Follicum” eller “företaget”) rapporterar idag resultat för FOL-005 i en in vivo-modell för hårtillväxt. I studien undersöktes hårtillväxten på försöksdjur efter behandling med den nya krämliknande, topikala formuleringen av FOL-005 i tre olika styrkor. Formuleringen applicerades en gång per dag och efter ca en veckas behandling kunde ny hårväxt noteras. Resultaten visar att behandling med Follicums nyutvecklade formulering ger god hårtillväxt och är jämförbar med minoxidil, en ledande kommersiell produkt. Bäst effekt uppmättes vid högsta dosen och för de lägre styrkorna sågs en tydlig dos-respons. Resultaten kommer att ligga till grund för val av doser i kommande kliniska studier, där dos-respons på alopeci-patienter kommer att studeras.

Follicum AB (”Follicum” eller ”företaget”), är ett bioteknikbolag som utvecklar nya peptidläkemedel inom två områden, håravfall och diabetes. Follicum har nyligen utvecklat en helt ny, potentiellt patenterbar topikal formulering av FOL-005, vilken nu har testats i en etablerad in vivo-djurmodell där den hårstimulerande effekten av FOL-005 testades vid tre olika doser. Formuleringen applicerades en gång dagligen, fem dagar i veckan under fyra veckor och effekten avlästes enligt ett etablerat scoringsystem. Den nya formuleringen uppvisade goda hårstimulerande effekter. Redan efter ca en veckas behandling såg man tecken på att de vilande hårsäckarna övergick i aktiv tillväxtfas, d v s de första tecknen på att hårtillväxten kommit igång. Bäst effekt uppmättes vid högsta dosen och för de två lägre styrkorna sågs en tydlig dos-respons. I en kontroll-grupp undersöktes också effekten av behandling med en kommersiellt tillgänglig produkt av Minoxil. Effekten av behandling med högsta dosen FOL-005 en gång per dag och effekten av 5% minoxidil två gånger per dag var likvärdig. De erhållna resultaten kommer att ligga till grund för en kommande klinisk effektstudie där dos, doseringsfrekvens och behandlingstid ska optimeras.

VD Jan Alenfall kommentarer
– Vi är mycket nöjda över att ha fått så fina resultat från den första in vivo-studien med den nya topikala formuleringen av FOL-005. Vi har tidigare i in vitro-försök visat att FOL-005 transporteras ner i hårsäckarna. Att vi nu också kunnat konstatera att behandlingen in vivo ger tydlig effekt på hårtillväxten är mycket glädjande och ett stort steg mot en slutlig produkt. Det är erkänt att det är mycket svårt att formulera peptider för topikalt bruk, men med dessa nya data har vi visat att det verkligen är möjligt. Vi ser en tydlig dos-respons i studien vilket är positivt. Troligtvis har vi med de valda koncentrationerna inte nått maxeffekt, vilket ska undersökas vidare framöver. Sammantaget ger de nya resultaten en mycket viktig vägledning för designen av en ny klinisk fas II-studie med den topikala formuleringen där dos och doseringsfrekvens kommer att studeras i detalj. Vi ser fram emot att starta denna nya studie under hösten och förberedelserna för denna pågår redan.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Alenfall – VD, Follicum AB
Telefon: 046 – 19 21 97
E-post: info@follicum.com

Denna information är sådan information som Follicum är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 februari, 2019.

Om FOL-005
FOL-005 är en modifierad kort version av det endogena proteinet, osteopontin. I två kliniska studier har FOL-005 visat sig vara en effektiv och säker behandling. Den första studien gjordes på friska frivilliga medan den andra gjordes på alopecipatienter, på män med begynnande skallighet. I båda studierna behandlades patienterna på kliniken med intradermala injektioner, 2 eller 3 gånger i veckan. För närvarande pågår planering av en fas II-studie för att undersöka den hårstimulerande effekten efter behandling med olika styrkor av den nya topikala formuleringen.

Om Follicum AB
Follicum AB är ett biotechföretag med fokus på forskning och utveckling av peptidbaserade läkemedel. Follicums primära fokusområde är stimulering av hårväxt, där företaget i en nyligen genomförd klinisk prövning visat mycket lovande resultat med produktkandidaten FOL-005. Inom diabetes har Follicums forskning resulterat i en ny peptidklass som visat sig öka frisättning av insulin i prekliniska modeller. Bolaget grundades 2011 och är baserat i Lund, Sverige. Follicum noterades på Spotlight Stock Market 2014 och handlas under FOLLI. www.follicum.com

Öppna Pressmeddelande