EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

Den 4 juli 2019 avslutades teckningstiden i nyemissionen av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Follicum AB (publ) (”Follicum” eller ”Bolaget”) som offentliggjordes den 23 maj 2019. Resultatet visar att 11 748 471 aktier motsvarande 83,6 procent av erbjudna aktierna tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill har teckningsanmälningar motsvarande 1 094 175 aktier mottagits för teckning utan stöd av teckningsrätter. Företrädesemissionen tecknades därmed sammantaget till 91,3 procent och toppgaranterna kommer att tilldelas 1 218 336 aktier motsvarande 8,7 procent av de erbjudna aktierna. Företrädesemissionen tecknades således till 100 procent och Bolaget tillförs cirka 31 MSEK före emissionskostnader som beräknas uppgå till cirka 3,4 MSEK.

De som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter kommer att tilldelas aktier i enlighet med de principer som angavs i prospektet. Meddelande om tilldelning för sådan teckning utan stöd av teckningsrätter sker genom avräkningsnota som utsänds inom kort till respektive tecknare. Betalning ska ske genom instruktion på avräkningsnotan.

Genom företrädesemissionen ökar Follicums aktiekapital med cirka 1 687 293,84 SEK, från cirka 5 061 881,76 SEK (före den riktade emissionen) till cirka 6 749 175,60 SEK (före den riktade emissionen), genom nyemission av högst 14 060 782 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,12 SEK. De som tecknat aktier inom ramen för företrädesemissionen kommer erhålla BTA (betalda tecknade aktier). Efter att företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer BTA att bokas om till aktier, vilket beräknas ske vecka 31 2019. Fram tills dess pågår handel med BTA på Spotlight Stockmarket.

Vidare har Bolaget erhållit likvid från samtliga tecknare i den riktade emissionen om totalt cirka 25,0 MSEK motsvarande 11 363 639 aktier, vilka emitteras till kursen 2,20 SEK per aktie. Den riktade emissionen stärker ägarbasen med välrenommerade institutionella och strategiska investerare vilket inkluderar Recipharm Venture Fund (8 MSEK), Mats Paulssons Stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande (5 MSEK), Nordic Cross Small Cap Edge (3 MSEK), Brushamn Invest AB (4 MSEK), Tibia Konsult AB (3 MSEK) och Hans Isoz (2 MSEK). Den riktade emissionen medför en utspädning om cirka 21 procent av antalet aktier och röster i Bolaget (beräknat efter den riktade emissionen, men före Företrädesemissionen).

VD Jan Alenfall: ” Vi vill tacka samtliga som deltagit i emissionerna och är väldigt glada för det stora förtroende för vår verksamhet som visas i denna finansiering. Det är också glädjande att vi fått in nya strategiska ägare vilket ger ytterligare styrka till verksamheten. Nu kan vi fortsätta vår satsning och med full kraft utveckla båda projekten. Kapitaltillskottet ger oss möjlighet att genomföra den första studien med den topikala formuleringen i hårprojektet. I diabetesprojektet kan vi nu fortsätta den prekliniska utvecklingen med målet att visa ytterligare styrkor för vår peptidklass, en viktig milstolpe för projektet.”

Finansiell rådgivare
Finansiell rådgivare till Follicum i samband med Företrädesemissionen är Arctic Securities AS, filial Sverige som även agerar emissionsinstitut. Legal rådgivare till Bolaget är Advokatfirman Lindahl.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Alenfall – VD, Follicum AB
Telefon: 046 – 19 21 97
E-post: info@follicum.com

Denna information är sådan information som Follicum är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 juli 2019.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Follicum. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Follicum kommer endast att ske genom det prospekt som Follicum har offentliggjort. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Follicum för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 (“Securities Act”) och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom efter skriftligt godkännande från Follicum och enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende Emissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som “avses”, “bedöms”, “förväntas”, “planeras”, “uppskattas”, “kan”, och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Bolaget anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Bolaget inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.

Om Follicum AB (publ)
Follicum AB är ett biotechföretag med fokus på forskning och utveckling av peptidbaserade läkemedel. Follicums primära fokusområde är stimulering av hårväxt, där företaget i en nyligen genomförd klinisk prövning visat mycket lovande resultat med produktkandidaten FOL-005. Inom diabetes har Follicums forskning resulterat i en ny peptidklass som visat sig öka frisättning av insulin i prekliniska modeller. Bolaget grundades 2011 och är baserat i Lund, Sverige. Follicum noterades på Spotlight 2014 och handlas under FOLLI. www.follicum.com.

Öppna Pressmeddelande