Den 20 oktober 2017 avslutades teckningstiden i Follicum AB:s (publ) (”Follicum”) företrädesemission om cirka 23,5 MSEK. Företrädesemissionen tecknades till cirka 25,9 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 110 procent. Genom företrädesemissionen tillförs Follicum cirka 23,5 MSEK före emissionskostnader. Emissionsgarantin har inte tagits i anspråk. Avräkningsnotor är planerade att skickas ut idag, den 26 oktober 2017.

VD Jan Alenfall kommenterar
– Med tillfört kapital har vi tillräckliga resurser att med kraft påbörja flera värdehöjande aktiviteter inom vårt huvudfokus – stimulering av hårväxt. Vår produkt, FOL-005, har stor potential och marknad. Den planerade kliniska fas IIa-studien på skalp kommer att utvärdera effekt och säkerhet inom hårväxt. En mindre del av emissionslikviden kommer att användas för diabetesprojektet som idag till största delen drivs tillsammans med samarbetspartners. Målet är att skapa ett internationellt attraktivt bolag med en differentierad produktportfölj. Tack till alla tecknare i företrädesemissionen.

Teckning och tilldelning i företrädesemissionen
Totalt inkom anmälningar motsvarande 25,9 MSEK, innebärande att Follicum tillförs cirka 23,5 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas till cirka 3 MSEK (inkl. ersättning för garantiåtaganden om cirka 1,1 MSEK). Med stöd av företrädesrätt tecknades 9 288 108 aktier (cirka 87 procent av emissionsvolymen). Därtill tilldelas tecknare utan stöd av företrädesrätt 1 382 006 aktier. De som tilldelas aktier utan stöd av företrädesrätt kommer att erhålla avräkningsnotor, vilka är beräknade att skickas ut idag, den 26 oktober 2017. Tecknare som inte tilldelas aktier erhåller inga avräkningsnotor.

Antal aktier och aktiekapital
Företrädesemissionen innebär att aktiekapitalet ökar med 1 280 413,68 SEK genom emission av 10 670 114 nya aktier. Efter registrering av företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet i Follicum till 3 201 034,32 SEK fördelat på 26 675 286 aktier, vardera med ett kvotvärde om 0,12 SEK.

Handel med BTA
Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på AktieTorget fram till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Registrering är beräknad att ske under vecka 45 2017.

Rådgivare
Stockholm Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med Follicums företrädesemisson.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Jan Alenfall – VD, Follicum AB
Telefon: 046 – 19 21 97
E-post: info@follicum.com

Denna information är sådan information som Follicum är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2017.

Om Follicum AB (publ)
Follicum grundades år 2011 av två forskare i Lund, Anna Hultgårdh och Pontus Dunér, baserat på forskning kring ett mänskligt protein, osteopontin. Detta protein anses bland annat vara involverat vid tillväxt av benvävnad. Follicum isolerade en del av detta protein och modifierade delvis aminosyrasekvensen, vilket genererade Follicums läkemedelskandidat FOL-005. I tidiga försök visade sig FOL-005 både kunna stimulera och hämma hårväxt. Bolaget genomförde sin första kliniska fas I/IIa-studie under 2016/2017. Follicum är baserat i Lund och noterades på AktieTorget 2014. För mer information se: www.follicum.com

Om Stockholm Corporate Finance AB
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 44 M&A-rådgivare och investmentbanker i 38 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se

Öppna Pressmeddelande