EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

Den 3 juli 2018 avslutades teckningstiden i nyemissionen av aktier och teckningsoptioner (units) med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Follicum AB (publ) (”Follicum” eller ”Bolaget”) som offentliggjordes den 18 maj 2018. Resultatet visar att 6 248 219 units motsvarande 88,9 procent av erbjudna units tecknades med stöd av uniträtter. Därtill har teckningsanmälningar motsvarande 2 034 133 units mottagits för teckning utan stöd av uniträtter. Företrädesemissionen är således övertecknad med 17,8 procent och Bolaget tillförs cirka 15,5 MSEK före emissionskostnader som beräknas uppgå till cirka 2,9 MSEK. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna tillförs Bolaget ytterligare 15,5 MSEK före emissionskostnader.

De som har tecknat units utan stöd av teckningsrätter kommer att tilldelas units i enlighet med de principer som anges i prospektet. Meddelande om tilldelning för teckning utan stöd av uniträtter sker genom avräkningsnota som utsänds inom kort till respektive tecknare. Betalning ska ske genom instruktion på avräkningsnotan.

Genom företrädesemissionen ökar Follicums aktiekapital 843 646,92 SEK från 3 374 587,92 SEK till 4 218 234,84 SEK och antalet aktier ökar med 7 030 391 från 28 121 566 till 35 151 957. Betalda tecknade unit (BTU) kommer att omvandlas till nya aktier och teckningsoptioner så snart förträdesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Fram tills dess pågår handel med BTU på Spotlight Stockmarket.

Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie 2018/2019 som emitteras i företrädesemissionen kommer Bolagets aktiekapital att öka med ytterligare högst 843 646,92 SEK genom utgivande av högst 7 030 391 aktier. Bolagets aktiekapital kommer vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna att uppgå till 5 061 881,76 SEK, fördelat på 42 182 348 aktier, vardera med ett kvotvärde om 0,12 SEK.

En (1) teckningsoption av serie 2018/2019 berättigar till teckning av en (1) aktie i Bolaget till en teckningskurs om 2,20 SEK. Teckning av aktier i Bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie 2018/2019 kan äga rum under perioden från och med den 21 januari 2019 till och med den 15 februari 2019.

Finansiell rådgivare
Finansiell rådgivare till Follicum i samband med Företrädesemissionen är Arctic Securities AS, filial Sverige som även agerar emissionsinstitut. Legal rådgivare till Bolaget är Advokatfirman Lindahl.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Alenfall – VD, Follicum AB
Telefon: 046 – 19 21 97
E-post: info@follicum.com

Denna information är sådan information som Follicum är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 juli 2018.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Follicum. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Follicum kommer endast att ske genom det informationsmemorandum som Follicum kommer att offentliggöra. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Follicum för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 (“Securities Act”) och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom efter skriftligt godkännande från Follicum och enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende Emissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som “avses”, “bedöms”, “förväntas”, “planeras”, “uppskattas”, “kan”, och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Bolaget anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Bolaget inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.

Om Follicum AB (publ)
Follicum AB (publ) är ett biotechföretag med fokus på forskning och utveckling av peptidbaserade läkemedel. Follicums primära fokusområde är stimulering av hårväxt, där företaget i en nyligen genomförd klinisk prövning visat mycket lovande resultat med produktkandidaten FOL-005. Inom diabetes har läkemedelskandidaten FOL-014 visat sig öka insulinfrisättningen i pre-kliniska modeller. Bolaget grundades 2011 och är baserat i Lund, Sverige. Follicum noterades på AktieTorget 2014 och handlas under FOLLI. www.follicum.com.

Öppna Pressmeddelande