Den 10 maj 2016 avslutades teckningstiden i Follicum AB:s företrädesemission om högst cirka 30 MSEK. Inklusive tecknings- och garantiåtaganden tecknades företrädesemissionen till cirka 32,9 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 110 procent. Genom företrädesemissionen tillförs Follicum därmed cirka 30 MSEK före emissionskostnader. Avräkningsnotor är planerade att skickas ut idag, den 13 maj 2016.

VD Jan Alenfall kommenterar
– Tack till alla tecknare i företrädesemissionen! Med kapitalet vi nu tillförs har vi resurser att skapa de bästa förutsättningarna för en utlicensiering av FOL-005-projektet, samt kapital till aktiviteter som kommer att bli viktiga för den fortsatta utvecklingen av projektet. Detta inkluderar till exempel formuleringsarbete samt förstärkning av den prekliniska dokumentationen och planering för kliniska fas II-studier.

Teckning och tilldelning i företrädesemissionen
Totalt inkom anmälningar motsvarande 32 923 680 SEK (inklusive tecknings- och garantiåtagande), innebärande att Follicum tillförs cirka 30 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas till cirka 2,4 MSEK (inkl. ersättning till garantiåtagare om cirka 0,5 MSEK). 3 637 947 aktier (cirka 61 procent av emissionsvolymen) tilldelas tecknare med stöd av företrädesrätt. De som tilldelas aktier utan stöd av företrädesrätt kommer att erhålla avräkningsnotor, vilka är beräknade att skickas ut idag, den 13 maj 2016. 1 390 802 aktier tilldelas garantiåtagare. För garantiåtagande utgår ersättning om 8 procent på tecknat belopp. Notera att Sunstone Lifescience Ventures Fund III K/S, som garanterat 3 MSEK i företrädesemissionen, ej erhåller någon ersättning för garantiåtagandet. Tecknare som inte tilldelas aktier erhåller inga avräkningsnotor.

Antal aktier och aktiekapital
När företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket kommer antalet aktier i Follicum att uppgå till 16 005 172 stycken, vilket ger ett aktiekapital om 1 920 620,64 SEK.

Handel med BTA
Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på AktieTorget fram till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Registrering är beräknad att ske i slutet av maj/början av juni 2016.

Finansiell rådgivare
Sedermera Fondkommission var finansiell rådgivare till bolaget i samband med företrädesemissionen.

För frågor om företrädesemissionen, vänligen kontakta
Sedermera Fondkommission
Telefon: +46 (0)431 47 17 00
E-post: info@sedermera.se

För ytterligare information, vänligen kontakta
Jan Alenfall, VD
Telefon: +46 (0)46 19 21 97
E-post: info@follicum.com

Öppna Pressmeddelande