Follicum AB meddelar idag att bolaget lämnat in patentansökan inom sjukdomsområdet diabetes. Ansökan avser substanser modifierade utifrån mänskliga proteiner. Upptäckten gjordes vid prekliniska studier Follicum genomfört för att undersöka verkningsmekanismen för befintliga substanser. Studierna visade positiv effekt på frisättning av insulin.

– Detta är ett uppseendeväckande resultat, säger Jan Alenfall, VD för Follicum. Vårt systematiska grundläggande forskningsarbete, i samarbete med Lunds universitet, har resulterat i en bättre förståelse för hur vår främsta läkemedelskandidat FOL-005 fungerar. Nyligen kunde vi rapportera positiva resultat för stimulans av hårväxt i en klinisk studie, och de senaste rönen tyder på att vi har identifierat substanser som kan ha en roll i diabetesbehandling, vilket är mycket lovande.

Follicum tar sig an diabetes
Stiftelsen för Strategisk Forskning[1] har delat ut 400 MSEK inom programmet ”Industrial Research Centres” till fyra olika projekt. Follicum deltar i Diabetesprojektet som kommer att genomföras vid Lunds universitet. Projektet rör individanpassad medicin i diabetes och leds av professor Maria F. Gomez med ett anslag om upp till cirka 100 MSEK fördelat över flera år. Follicum deltar i projektet tillsammans med Novo Nordisk, Johnson & Johnson Innovation, Pfizer, Probi, CardioVax och Region Skåne/Skånes Universitetssjukhus i Malmö.

– Follicums forskningsresultat har möjliggjort detta samarbete med viktiga partners i ett kompetent nätverk för att snabbt och effektivt driva utvecklingsarbetet i diabetes. Arbetet sker parallellt med arbetet kring hårtillväxt, som fortsätter att vara huvudfokus för vårt arbete.

Follicum har med dessa nya forskningsresultat möjlighet att utveckla portföljen, både avseende indikationer och produkter. I och med utvecklingen och patentansökan inom diabetes tar Follicum på ett kostnads- och resurseffektivt sätt ett steg i riktningen mot fler indikationer än hårmodulering, med fler potentiella produkter och en än mer omfattande marknadspotential.

Bolaget har för avsikt att förstärka patentet genom ytterligare pre-klinisk forskning och via det pågående samarbetet med Lunds universitet. Finansieringen av projektet ryms inledningsvis inom ramen för detta samarbete. Därefter har bolaget för avsikt att hitta lämpliga samarbetspartners.

Omfattande diabetesmarknad
Diabetes är en växande folksjukdom där merparten av fallen (90 %) uppkommer på grund av vällevnad så som felaktig kost, rökning, alkohol och brist på motion – så kallad diabetes typ 2. Världshälsoorganisationen, WHO, uppskattar antalet personer med diabetes till fler än 420 miljoner i världen[2]. Inom 20 år förväntas patientgruppen som lider av diabetes ha fördubblats. Till detta kommer ett mörkertal med ännu oupptäckt diabetes.

Bland existerande mediciner för behandling av diabetes, finns bland andra GLP-1-analoger, vilka är de mest lönsamma diabetesprodukterna och väntas öka med mer än 12 % de kommande tio åren. Den starkaste produkten, Victoza från Novo Nordisk, är inriktad på diabetes typ 2 och är en så kallad Non-Insulin Therapy. Victoza har en marknadsandel på 60 % och omsatte under de första tre kvartalen 2016 sammanlagt 14,6 miljarder DKK[3].

[1] www.stratresearch.se
[2] WHO Global Report on Diabetes, 2016
[3] www.marketrealist.com/2016/11/victoza-dominates-global-glp-1-class

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Alenfall – VD, Follicum AB
Telefon: 046 – 19 21 97
E-post: info@follicum.com

Denna information är sådan information som Follicum är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 maj 2017.

Om Follicum AB
Follicum grundades år 2011 av två forskare i Lund, Anna Hultgårdh och Pontus Dunér, baserat på forskning kring ett mänskligt protein, osteopontin. Detta protein anses bland annat vara involverat vid tillväxt av benvävnad. Follicum isolerade en del av detta protein och modifierade delvis aminosyrorsekvensen, vilket genererade Follicums läkemedelskandidat FOL-005. I tidiga försök visade sig FOL-005 både kunna stimulera och hämma hårväxt. Bolaget genomförde sin första kliniska fas I/IIa-studie under 2016/2017. Follicum är baserat i Lund och noterades på AktieTorget 2014.

Öppna Pressmeddelande