EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

Styrelsen i Follicum AB (publ) (”Follicum”) har idag, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma, beslutat att genomföra en kapitalisering om totalt cirka 56 MSEK fördelat på en riktad nyemission om 25 MSEK (den “Riktade emissionen”) samt en företrädesemission om cirka 31 MSEK (“Företrädesemissionen”). Båda nyemissionerna genomförs till en teckningskurs om 2,20 SEK per ny aktie. Den Riktade emissionen stärker ägarbasen med välrenommerade institutionella och strategiska investerare bland annat Recipharm Venture Fund, Mats Paulssons Stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande och Nordic Cross Small Cap Edge. Företrädesemissionen är säkerställd via teckningsåtaganden om cirka 10 MSEK upp till cirka 32 procent av Företrädesemissionen. Utrymmet mellan 68 procent upp till 100 procent motsvarande cirka 10 MSEK av Företrädesemissionen består av en s.k. toppgaranti. Nyemissionerna syftar till att säkerställa Bolagets kapitalbehov under en tid för att möjliggöra för Bolaget att ingå strategiska avtal i närtid för Bolagets båda projekt. I hårprojektet genom att genomföra en lyckad Fas II-studie med den nyutvecklade patentsökta topikala formuleringen och i diabetesprojektet genom att projektet fortsätter att producera unika prekliniska data för att förbereda projektet inför kliniska studier. Kallelse till den extra bolagsstämman den 10 juni 2019 offentliggörs genom separat pressmeddelande.

Recipharm AB: ”Vi är mycket glada över att delta i Follicums kapitalisering med en strategisk investering och vi hoppas att kunna bidra med industriell kompetens inom läkemedelsutveckling och tillverkning till de mycket intressanta projekten”, säger Carl-Johan Spak, Senior Vice President på Recipharm AB. “Follicum är ett mycket intressant bolag med stor potential att utveckla ny och bättre behandling inom hårtillväxt och diabeteskomplikationer.”

Sammanfattning av nyemissionerna

Bakgrund och motiv
Follicum är ett biotechbolag specialiserat på utveckling av peptidbaserade läkemedel med två potentiella ”First-in-Class” läkemedel inom hårtillväxt och diabetes innebärande två unika projekt med fokus på strategiska avtal i närtid. De två projekten är olika men båda har en unik position med omfattande marknadspotentialer inom respektive område.

Bolagets hårprojekt FOL-005 har genomgått två studier (Fas I/IIa och Fas IIa) på sammanlagt 103 personer med framgångsrika resultat (säkerhet och effekt). Nästa steg är att genomföra en klinisk Fas IIa studie med start vid årsskiftet 2019/2020, med den egenutvecklade nya patentsökta topikala formuleringen. Med ett lyckat resultat från Fas IIa-studien, i nivå med tidigare studier, så bedömer Bolaget att det finns goda förutsättningar för ett partnersamarbete, en utlicensiering eller försäljning av projektet. Dessutom kommer ett beviljat patent för den topikala formuleringen att förlänga patentskyddet med ytterligare 8 år till 2040.

Bolagets diabetes-projekt har i prekliniska studier visat intressanta effekter på frisättning av insulin och sänkning av blodsockernivån samt effekter på diabetesrelaterade komplikationer. Resultaten, som är entydigt positiva, visar att Bolagets peptidklasser har potential att bli värdefulla komplement till nuvarande produkter inom behandling av diabetesrelaterade komplikationer. Läkemedelsmarknaden inom diabetes skulle utvidgas om läkemedlen också reducerade diabeteskomplikationer vilka idag utgör den största kostnaden för samhället. Diabetesmarknaden är omfattande och förväntas växa ytterligare när nya läkemedel, som även kan reducera komplikationer introduceras. Follicums läkemedelskandidater har potential att behandla även icke-diabetespatienter, tex patienter som har leverskador eller hjärtkärlproblem. Follicum för en kontinuerlig dialog med flera större läkemedelsföretag och bedömer att det finns goda förutsättningar för ett forskningssamarbete, en utlicensieringsaffär eller försäljning av projektet, förutsatt att projektet fortsätter att producera unika data.

Det är Follicums bedömning att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för att täcka Bolagets behov under den kommande tolvmånadersperioden p.g.a. beslut om fokus på strategiska avtal i närtid. Av total emissionslikvid om 56 MSEK avses omkring 30 MSEK allokeras till hårprojektet framförallt för att inleda en klinisk Fas IIa-studie vid årsskiftet 2019/2020 och slutföra studien under 2020. Omkring 20 MSEK avses allokeras till diabetesprojektet framförallt för att genomföra ett gediget paket av experimentella studier och planera inför en klinisk Fas I-studie under slutet av 2020 samt under tiden fram tills dess löpande föra partnerskapsdiskussioner. Emissionslikviden från kapitaliseringen bedöms täcka Bolagets kapitalbehov till och med första kvartalet 2021. Befintlig kassa bedöms räcka till och med september 2019, vid full drift.

Viktiga kommande milstolpar under 2019 inom stimulering av hårväxt

Viktiga kommande milstolpar under 2019 inom diabetes

Bolaget är verksamt på två mycket stora marknader, båda med en stark årlig tillväxt. Projektportföljen som innefattar läkemedelskandidaterna FOL-005 för stimulering av hårväxt och FOL-014 för diabetes och dess komplikationer har en unik position och riktas mot stora marknader. Follicums peptider omfattas av ett starkt patentskydd på alla väsentliga marknader. Bolagets affärsmodell är inriktad på att i lämpligt skede ingå strategiska avtal med ledande bolag inom respektive område. Follicum fokuserar på att individuellt utforma och utveckla projekten till ett stadium för försäljning alternativt partnerskap där högsta aktieägarvärde kan uppnås för respektive projekt. Vidare har Bolaget goda samarbeten med både nationella och internationella forskare och välrenommerade akademiska center. Nyemissionerna syftar till att möjliggöra planering, inleda och genomföra en klinisk studie för hårprojektet och förbereda för klinisk utveckling för diabetesprojektet, båda med fokus på strategiska avtal i närtid.

Styrelsen i Follicum har även som ambition att undersöka förutsättningarna för ett listbyte till Nasdaq First North under andra halvåret 2019.

Riktad nyemission
Styrelsen i Follicum beslutade den 23 maj 2019, under förutsättning av extra bolagsstämmans godkännande, om en riktad nyemission om 25 MSEK motsvarande 11 363 639 aktier, vilka emitteras till kursen 2,20 SEK per aktie. Bolaget har erhållit bindande teckningsåtaganden i den Riktade emissionen från Recipharm Venture Fund (8 MSEK), Mats Paulssons Stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande (5 MSEK), Nordic Cross Small Cap Edge (3 MSEK), Brushamn Invest AB (4 MSEK), Tibia Konsult AB (3 MSEK) och Hans Isoz (2 MSEK).

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att stärka Bolagets kvalificerade ägande med fler större och långsiktiga ägare samt tillvarata möjligheten att på ett kostnadseffektivt och skyndsamt sätt säkra expansionskapital till utvecklingen av Bolaget enligt ovan. Den Riktade Emissionen medför en utspädning om cirka 21 procent av antalet aktier och röster i Bolaget (beräknat efter den riktade emissionen, men före Företrädesemissionen). Tecknaren i den Riktade emissionen kommer inte att erhålla de nytecknade aktierna innan avstämningsdagen för Företrädesemissionen och kommer således inte att erhålla teckningsrätter för deltagande i Företrädesemissionen.

Företrädesemissionen
Styrelsen i Follicum har idag, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma, beslutat att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om cirka 31 MSEK före emissionskostnader. Den som på avstämningsdagen den 17 juni 2019 är aktieägare i Follicum har företrädesrätt att teckna nya aktier i Företrädesemissionen, där varje befintlig aktie berättigar till en (1) teckningsrätt och tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie till en teckningskurs om 2,20 SEK per ny aktie (det vill säga teckningsrelation 1:3). Teckningsperioden löper från och med den 20 juni till och med den 4 juli 2019. Vid full teckning av Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 31 MSEK före emissionskostnader.

Vid full teckning i Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet med högst cirka 1 687 293,84 SEK, från cirka 5 061 881,76 SEK (före den Riktade emissionen) till högst cirka 6 749 175,60 SEK (före den Riktade emissionen), genom nyemission av högst 14 060 782 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,12 SEK. Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med högst cirka 25 procent av kapitalet och rösterna (beräknat före den Riktade emissionen och efter Företrädesemissionen) men har möjlighet att sälja sina teckningsrätter för att, helt eller delvis, erhålla kompensation för utspädningen.

Om inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska tilldelning av resterande aktier inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp ske: i första hand till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en av de som anmält intresse att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter utnyttjat för teckning av aktier; i andra hand till annan som tecknat aktier i Företrädesemissionen utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som tecknaren totalt anmält sig för teckning av; i tredje hand till sådana som har ingått s.k. toppgarantiåtaganden i egenskap av emissionsgaranter, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske i proportion till sådana garantiåtaganden. I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det prospekt som beräknas offentliggöras omkring den 18 juni 2019.

Tecknings- och garantiåtaganden
Företrädesemissionen är säkerställd via tecknings- och toppgarantiåtaganden om totalt cirka 20 MSEK, motsvarande 64 procent av Företrädesemissionen. Teckningsåtaganden uppgår till 32 procent från vissa aktieägare, däribland Bolagets huvudägare Swedish Growth Fund (15 procent) samt vissa styrelseledamöter och ledande befattningshavare. Därutöver har Bolaget erhållit emissionsgarantier om cirka 10 MSEK, motsvarande cirka 32 procent av Företrädesemissionen. Närmare information angående de parter som har ingått garantiåtaganden kommer att finnas i det prospekt som kommer att offentliggöras före teckningsperiodens början.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen
13 juni 2019                                 Sista dag för handel i Follicum-aktien inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen
14 juni 2019                                 Första dag för handel i Follicum-aktien exklusive rätt att delta i Företrädesemissionen
17 juni 2019                                 Avstämningsdag för rätt till deltagande med företrädesrätt i Företrädesemissionen
Omkring 18 juni 2019                Prospekt offentliggörs
20 juni – 4 juli 2019                    Teckningsperiod
20 juni – 2 juli 2019                    Handel med teckningsrätter på Spotlight Stock Market
20 juni 2019 (tillsvidare)            Handel med BTA till dess att Bolagsverket registrerat Företrädesemissionen
Omkring 10 juli 2019                 Offentliggörande av slutligt utfall i Företrädesemissionen

Rådgivare
Arctic Securities AS, filial Sverige är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl är legal rådgivare till Follicum i samband med nyemissionerna.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Alenfall – VD, Follicum AB
Telefon: 046 – 19 21 97
E-post: info@follicum.com

Denna information är sådan information som Follicum är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 maj 2019.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Follicum. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Follicum kommer endast att ske genom det prospekt som Follicum kommer att offentliggöra. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Follicum för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 (“Securities Act”) och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom efter skriftligt godkännande från Follicum och enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende Emissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som “avses”, “bedöms”, “förväntas”, “planeras”, “uppskattas”, “kan”, och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Bolaget anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Bolaget inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.

Om Follicum AB (publ)
Follicum AB är ett biotechföretag med fokus på forskning och utveckling av peptidbaserade läkemedel. Follicums primära fokusområde är stimulering av hårväxt, där företaget i en nyligen genomförd klinisk prövning visat mycket lovande resultat med produktkandidaten FOL-005. Inom diabetes har Follicums forskning resulterat i en ny peptidklass som visat sig öka frisättning av insulin i prekliniska modeller. Bolaget grundades 2011 och är baserat i Lund, Sverige. Follicum noterades på Spotlight 2014 och handlas under FOLLI. www.follicum.com

Öppna Pressmeddelande