Follicum AB (publ) rapporterar idag top-line-data från en fas IIa-studie av den vävnadsreparerande peptiden FOL-005 för behandling av håravfall (alopeci). I studien undersöktes säkerhet och terapeutisk effekt efter daglig behandling med produkten under fyra månader. Resultaten bekräftade att behandlingen var säker och endast ett fåtal milda biverkningar rapporterades. Hårväxten ökade signifikant i den grupp patienter som erhöll behandling med FOL-005 i den högsta studerade dosen, men någon signifikant bättre effekt jämfört med den grupp som erhöll placebo kunde inte påvisas. Follicum kommer att genomföra ytterligare analyser av studieresulten och dessutom utröna möjligheterna att vidareutveckla FOL-005 för andra sjukdomstillstånd där läkemedelskandidaten i prekliniska studier uppvisat goda vävnadsreparerande effekter. Utvecklingen av bolagets prekliniska läkemedelsprojekt inom diabetesområdet påverkas inte av fas II-resultaten för FOL-005.

I studien, som genomfördes i samarbete med tre välrenommerade specialistkliniker i Tyskland, undersöktes säkerheten och effekten av behandling med en krämliknande formulering av läkemedelskandidaten FOL-005 som applicerades av patienterna varje kväll under fyra månader. Studien omfattade 210 manliga patienter, varav en fjärdedel erhöll placebo. Hos de som behandlades med den högsta studerade dosen av FOL-005 ökade hårväxten med 6,6 hår/cm2 (p=0,04), jämfört med 5,6 hår/cm2 i placebogruppen (p=0,01]). Skillnaden mellan aktiv behandling med FOL-005 och placebo var inte signifikant (p=0,83). Dock noterades positiva signaler för ett antal sekundära parametrar som kan vara av vikt och en noggrannare analys av dessa data vidtar inom kort.

Bolaget kommer dessutom att fortsätta utreda peptidens vävnadsreparerande potential i andra indikationer med stor medicinsk och kommersiell potential. Samtidigt kommer användningen av Follicums unika formuleringsteknologi att utvärderas för andra applikationer.

”I jämförelse med de resultat som uppnåtts i tidigare prekliniska och kliniska studier av FOL-005 är utfallet av fas IIa-studien nedslående. Vår tilltro till konceptet vävnadsreparerande peptider är dock fortsatt stort och vi kommer nu noga analysera resultaten för att dra slutsatser om hur vi kan optimera utvecklingsplanerna för FOL-005 och bolagets övriga projekt”, säger Follicums vd, Kim Arvid Nielsen.

Efter att resultaten från fas IIa-studien färdiganalyserats kommer Follicum att besluta om hur man ska fördela sina resurser när det gäller fortsatt utveckling av FOL-005 inom olika indikationsområden där vävnadreparerande egenskaper är viktiga, samtidigt som bolagets prekliniska projekt inom diabetesområdet icke påverkas av dessa resultat och fortsätter drivas i oförminskat tempo.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Kim Arvid Nielsen – vd, Follicum AB
Telefon: 070 392 1331
E-post: kim.nielsen@follicum.com

Denna information är sådan information som Follicum är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 maj 2021.

Om Follicum AB
Follicum AB (Spotlight: FOLLI) utvecklar läkemedel baserade på vävnadsreparerande peptider med potentiell användning inom en rad sjukdomsområden. Bolagets längst framskridna läkemedelskandidat, FOL-005, administreras med hjälp av en unik formuleringsteknologi som befunnits säker och vältolererad i en omfattande fas 2-studie vilken utförts i samarbete med internationellt välrenommerade specialistkliniker. Inom diabetesområdet drivs ett projekt som syftar till att skydda insulinproducerande celler mot skador och därmed minska risken för komplikationer. Projekten har potential att bli så kallade first-in-class-läkemedel. För mer information, besök www.follicum.com.

Öppna Pressmeddelande