Follicum AB (”Follicum”) meddelar idag att bolaget pausar samtliga utvecklingsprojekt. Follicum driver läkemedelsutvecklingsprojekt mot håravfall och diabeteskomplikationer samt utvärderar möjligheter att utnyttja bolagets vävnadsreparerande peptider och unika formuleringsteknologi inom andra sjukdomsområden.

Efter vårens resultat från fas 2-studien av FOL-005 vid behandling av håravfall beslutade styrelsen att utvärdera bolagets affärsstrategi och långsiktiga mål. Enligt tidigare kommunicerad information har under sommaren fram till nu skett en grundlig utvärdering av Follicums hela projektportfölj med hänsyn till bl.a. projektens kommersiella förutsättningar i förhållande till erforderligt kapitalbehov, risk och utvecklingstid. Bolaget har bl.a. tillsammans med proDERM genomfört en fördjupad analys av en subgrupp från fas 2-studien med FOL-005. Subgruppen omfattar ungefär hälften av deltagarna i studien, vilka hade mindre antal hår per cm2 än den andra hälften. Resultatet från analysen tyder på att FOL-005 kan ha effekt på hårväxt i den analyserade subgruppen.

Det är dock styrelsens bedömning att bolaget i nuläget kommer att ha svårt att attrahera finansiering för vidare drift av FOL-005-projektet och ej heller av övriga projekt med hänsyn tagen till status i projekten, bolagets värdering och brist på egna adekvata personella resurser. Vidare är det styrelsens bedömning att möjligheten är liten att i närtid träffa någon form av avtal angående projekten med en industriell part.

Som tidigare kommunicerats löper Jan Alenfalls nuvarande uppdrag som Chief Scientific Officer ut under september 2021. Bolaget avser att säkra nödvändiga resurser för det fortsatta arbetet genom konsultuppdrag.

För att ta tillvara de värden som finns i projekten överväger nu styrelsen olika strukturella möjligheter för bolaget såsom samgåenden, förvärv eller försäljning av bolaget. Bolaget har i dagsläget rörelsekapital för den tid som krävs för att finna en lämplig lösning.

Styrelseordförande Gun-Britt Fransson kommenterar
”Follicum står inför betydande utmaningar. Vi behöver nu i första hand skapa förutsättningar och ett tillräckligt tidsfönster för att på bästa sätt skydda värdena i bolagets projektportfölj. Styrelsen har en fortsatt hög tilltro till bolagets forskning och konceptet för vävnadsreparerande peptider och arbetar fokuserat för att ta tillvara våra aktieägares värden. Det kan betyda en strukturell lösning för Follicum som ger bättre ger möjligheter att vidareutveckla den befintliga projektportföljen än vad bolaget klarar på egen hand.”

Styrelsen återkommer fortlöpande med information kring statusen i bolaget.

Denna information är sådan information som Follicum är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 september 2021.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonas Edelswärd, tf VD, Follicum AB
E-post: info@follicum.com
Telefon: 0709 16 87 29

Om Follicum AB
Follicum AB (Spotlight: FOLLI) utvecklar läkemedel baserade på vävnadsreparerande peptider med potentiell användning inom en rad olika sjukdomsområden. Inom diabetesområdet drivs ett projekt som syftar till att skydda insulinproducerande celler mot skador och därmed minska risken för komplikationer. Follicums projekt har potential att bli så kallade first-in-class-läkemedel. För närvarande utvärderas möjligheter att utnyttja bolagets vävnadsreparerande peptider och unika formuleringsteknologi inom andra sjukdomsområden. För mer information, besök www.follicum.com.

Öppna Pressmeddelande