EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

Styrelsen i Follicum AB (publ) (”Follicum” eller ”Bolaget”) har den 18 maj 2018 beslutat att föreslå en extra bolagsstämma, som kommer att äga rum den 4 juni 2018, för att besluta om en nyemission av aktier och teckningsoptioner (units) med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget initialt cirka 15,5 MSEK och vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna tillförs Bolaget ytterligare cirka 15,5 MSEK före emissionskostnader. Emissionslikviden kommer framförallt att användas till Follicums diabetesprojekt för att skapa ett internationellt attraktivt Bolag med en differentierad produktportfölj. Företrädesemissionen vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner avser att täcka Bolagets kapitalbehov kommande 18 månader.

Sammanfattning

Bakgrund och motiv
Follicum utvecklar peptidbaserade läkemedel vilket är en klass substanser som enligt Bolaget innebär en betydligt mer hanterbar risk samt förenat med lägre utvecklingskostnader jämfört med många andra läkemedelsutvecklingsprojekt. Bolaget har fortlöpande följt sin utvecklingsplan av huvudkandidaten för behandling av håravfall och tar nu flera steg närmare kommersialisering samt ökar sin internationella marknadsnärvaro. Som ett led i detta har Gunnar Gårdemyr anlitats som affärsutvecklingschef, med omfattande relevant erfarenhet och kontaktnät. Bolaget ser synergier med att parallellutveckla en läkemedelskandidat mot håravfall (FOL-005) och en läkemedelskandidat mot diabetes (FOL-014). Synergier utgörs bl.a. av snabbare väg till klinik genom den omfattande kompetens och erfarenhet av peptidläkemedel som Bolaget erhållit genom den forskning och utveckling av FOL-005 som bedrivits sedan 2011. Ur kommersiell synvinkel finns emellertid anledning att överväga att dela upp projekten. Om och när det kommer att ske är avhängigt de resultat som förväntas i respektive projekt under Q3/Q4 2018 samt intresse från potentiella partners.

Hårväxt
Bolagets huvudläkemedelskandidat, FOL-005, är en potentiell ”first-in-class” behandling mot håravfall, för vilken inga biverkningar hittills observerats i genomförda studier. Därtill har lovande effekt konstaterats i en fas I/IIa-studie på frivilliga försökspersoners lår. Follicum genomför nu en klinisk fas IIa-studie i syfte att verifiera effekten och responsen av FOL-005 vid behandling på skalp. Toplinedata från fas IIa-studie avses rapporteras under Q3/Q4 2018. Parallellt utvecklar Bolaget en topikal formulering av FOL-005 i syfte att säkerställa stabil och kosmetiskt tilltalande beredning för administration på huden, vilken kommer att användas i följande kliniska studier. Syftet är att främja produktens användarvänlighet vilket bedöms öka sannolikhet för kommersiellt partnerskap. Håravfall (alopecia) påverkar miljontals människor världen över och orsakar ofta både fysiskt och psykiskt lidande hos såväl kvinnor som män. Den globala marknaden för läkemedel för behandling av håravfall beräknas vara värd över 3 miljarder dollar [1].

Viktiga kommande milstolpar under 2018/2019 inom hårväxt;

Diabetes
Utöver kandidater för reglering av hårväxten har Follicum utvecklat ytterligare peptider och under 2017 upptäckt att dessa stimulerar frisättning av insulin. Detta är bakgrunden till Bolagets målsättning att utveckla FOL-014 vidare för behandling av diabetes och dess komplikationer (se pressmeddelande 14 maj 2018 för mer information). Prekliniska studier har visat att FOL-014s insulinfrisättande effekt är jämförbar, eller till och med bättre än, vissa befintliga diabetespreparat. Follicum medverkar sedan maj 2017 i diabetesprojektet (LUDC-IRC) som fokuserar på individanpassad medicin i diabetes. Projektet är finansierat av Stiftelsen för Strategisk Forskning och genomförs i samarbete med Lunds Universitet. Utöver Follicum ingår Novo Nordisk, Johnson & Johnson Innovation, Pfizer, Probi, CardioVax och Region Skåne/Skånes Universitetssjukhus i Malmö i projektet.

Marknaden för diabetesläkemedel beräknades 2015 till omkring 60 miljarder USD [2], varav t ex läkemedelstypen GLP-1 som öka insulinutsöndringen stod för runt 6 miljarder USD. Behandlingseffekten av befintliga terapier avtar ofta med tiden varför ett stort kliniskt behov föreligger inom diabetes.

Viktiga kommande milstolpar under 2018/2019 inom diabetes;

Kapitalbehov
Det är Follicums bedömning att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för Bolagets behov under den kommande tolvmånadersperioden pga beslut om intensifierade aktiviteter vad gäller kommersialisering av hårprojektet samt förstärkt fokus på diabetesprojekt. Bolagets befintliga kapital kommer, som tidigare kommunicerats, framförallt att användas till att genomföra pågående fas II-studie där FOL-005 studeras på skalp och till utvecklingen av en topikal beredningsform vidare mot en slutlig produkt.

Mot bakgrund av ovanstående avser Follicum genomföra Företrädesemissionen, framförallt för att finansiera pre-kliniska studier inom diabetesprojektet med målsättning att välja en läkemedelskandidat vid årsskiftet 2018/2019. Via Företrädesemissionen tillförs Follicum initialt 15,5 MSEK vid full teckning, vilket bedöms täcka Bolagets kapitalbehov till och med februari 2019. Företrädesemissionen samt fullt utnyttjande av teckningsoptioner tillför Bolaget totalt cirka 31,0 MSEK (före emissionskostnader) vilket avser att täcka Bolagets kapitalbehov för planerade aktiviteter inom såväl hår- som diabetesprojektet till och med november 2019.

Follicums målsättning är att skapa ett internationellt attraktivt Bolag med en differentierad produktportfölj för att utlicensera eller sälja hela eller delar av Bolagets läkemedelsprojekt efter genomförda kliniska studier. Bolaget söker kontinuerligt partners till projekten och utvärderar löpande andra möjligheter för att finansiera senare och kostnadsintensiva utvecklingsfaser.

[1] Alopecia Treatment Market and Segment Forecast until 2024 – Grand View Research (2016).
[2] Antidiabetics Market Size By Product, By Application, Regional Outlook, Application Potential, Price Trends, Competitive Landscape & Forecast, 2017 – 2024 Global Market Insights (2017).

Företrädesemissionen
Den 18 maj 2018 beslutade Follicums styrelse att föreslå extra bolagsstämman som äger rum den 4 juni 2018 att besluta om en nyemission av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om cirka 15,5 MSEK, före emissionskostnader.

Den som på avstämningsdagen den 13 juni 2018 är aktieägare i Follicum har företrädesrätt att teckna units i Företrädesemissionen och kommer att erhålla en (1) uniträtt för varje innehavd aktie, varvid fyra (4) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit (dvs teckningsrelation 1:4). En (1) unit innehåller en (1) ny aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption. En (1) teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 2,20 SEK under perioden 21 januari till och med 15 februari 2019.

Teckningskursen uppgår till 2,20 SEK per unit och aktie. Teckningstiden löper under perioden 19 juni – 3 juli 2018. Genom Företrädesemissionen tillkommer högst 7 030 391 nya aktier, motsvararande en ökning av aktiekapitalet med 843 646,92 SEK.

Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med upp till 20 procent, men har möjlighet att helt eller delvis kompensera sig ekonomiskt för utspädningen genom att sälja tilldelade uniträtter. För det fall att samtliga units inte tecknas med stöd av uniträtter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av units till dem som anmält sig för teckning av units utan företrädesrätt. Ifall även teckningsoptionerna utnyttjas till fullo ökar aktiekapitalet med ytterligare 843 646,92 SEK, från 4 218 234,84 SEK till 5 061 881,76 genom 7 030 391 nyemitterade aktier, motsvarande en ytterligare utspädning om cirka 16,7 procent.

Företrädesemissionen förutsätter beslut vid extra bolagsstämman den 4 juni 2018. Kallelse till extra bolagsstämman offentliggörs genom separat pressmeddelande.

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det prospekt som offentliggörs före teckningsperiodens början.

Tecknings- och garantiåtaganden
Företrädesemissionen är säkerställd genom tecknings- och garantiåtaganden upp till 100 procent av Företrädesemissionen, motsvarande cirka 15,5 MSEK. Follicum har erhållit teckningsåtaganden om cirka 5,5 MSEK, motsvarande cirka 35 procent av Företrädesemissionen, från ett antal större aktieägare samt vissa styrelseledamöter och ledande befattningshavare. Bolagets huvudägare Swedish Growth Fund tecknar pro-rata 2,3 MSEK motsvarande 15 procent av Företrädesemissionen. Därutöver har Bolaget erhållit emissionsgaranti om cirka 10,0 MSEK, motsvarande cirka 65 procent av Företrädesemissionen från LMK Ventures AB.

Indikativ tidplan
4 juni 2018                                   Extra bolagsstämma för beslut om Företrädesemissionen
11 juni 2018                                 Sista handelsdag för Follicum-aktien inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen
12 juni 2018                                 Första handelsdag för Follicum-aktien exklusive rätt att delta i Företrädesemissionen
13 juni 2018                                 Avstämningsdag för rätt till deltagande med företrädesrätt i Företrädesemissionen
Omkring 15 juni 2018                Prospekt offentliggörs
19 juni – 3 juli 2018                    Teckningsperiod
19 juni – 29 juni 2018                Handel med uniträtter
19 juni (tillsvidare)                     Handel med BTU till dess att Bolagsverket registrerat Företrädesemissionen
Omkring 9 juli 2018                   Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

Finansiell rådgivare
Finansiell rådgivare till Follicum i samband med Företrädesemissionen är Arctic Securities AS, filial Sverige som även agerar emissionsinstitut. Legal rådgivare till Bolaget är Advokatfirman Lindahl.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Alenfall – VD, Follicum AB
Telefon: 046 – 19 21 97
E-post: info@follicum.com

Denna information är sådan information som Follicum är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 maj 2018.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Follicum. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Follicum kommer endast att ske genom det informationsmemorandum som Follicum kommer att offentliggöra. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Follicum för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 (“Securities Act”) och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom efter skriftligt godkännande från Follicum och enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende Emissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som “avses”, “bedöms”, “förväntas”, “planeras”, “uppskattas”, “kan”, och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Bolaget anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Bolaget inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.

Om Follicum AB (publ)
Follicum AB (publ) är ett biotechföretag med fokus på forskning och utveckling av peptidbaserade läkemedel. Follicums primära fokusområde är stimulering av hårväxt, där företaget i en nyligen genomförd klinisk prövning visat mycket lovande resultat med produktkandidaten FOL-005. Inom diabetes har läkemedelskandidaten FOL-014 visat sig öka insulinfrisättningen i pre-kliniska modeller. Bolaget grundades 2011 och är baserat i Lund, Sverige. Follicum noterades på AktieTorget 2014 och handlas under FOLLI. www.follicum.com.

Öppna Pressmeddelande