EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

Idag, den 21 januari 2019, inleds nyttjandeperioden för de teckningsoptioner av serie 2018/2019 (FOLLI TO2) som emitterades i samband med Follicum AB:s (publ) (”Follicum”) företrädesemission 2018. Nyttjandeperioden pågår till och med den 15 februari 2019. Innehavaren av teckningsoptioner äger rätt att för varje teckningsoption av serie 2018/2019 teckna en ny aktie i Follicum till en kurs om 2,20 SEK per aktie. Som tidigare kommunicerats är sammanlagt 7,3 MSEK av teckningsoptionerna, motsvarande 47 procent av det totala emissionsbeloppet om cirka 15,5 MSEK, garanterade genom teckningsförbindelser (från bl a personer ur styrelse och ledning, huvudägare samt ett flertal större teckningsoptionsinnehavare) samt garantiåtaganden.

”Det kapital vi kan tillföras genom nyttjande av teckningsoptioner av serie 2018/2019 är viktigt. Kapitalet skall användas till det vi beskrev i prospektet, nämligen att den skall fördelas på de båda projekten så att full utvecklingsfart kan bibehållas inom ramen för dessa resurser. Det är mycket viktigt att vi även fortsatt kan hålla det höga tempot i båda projekten”, säger Jan Alenfall, VD.

Sammanfattade villkor för teckningsoptioner av serie 2018/2019 (TO 2)

Fullständiga villkor för teckningsoptioner av serie 2018/2019, folder samt anmälningssedel finns tillgängliga på Follicums (www.follicum.se) och Arctic Securities (www.arctic.com/se) respektive hemsidor.

Investerarträffar

Viktiga tidpunkter

Så här gör du för att nyttja dina teckningsoptioner av serie 2018/2019
Har du dina teckningsoptioner i en depå, på ett investeringssparkonto eller i en kapitalförsäkring (förvaltarregistrerade teckningsoptioner)?
I det fall optionsinnehavaren har sina optioner i en depå, på ett investeringssparkonto eller i en kapitalförsäkring (förvaltarregistrerat ägande) ska teckning/betalning ske till respektive förvaltare som instruerar om vidare instruktioner avseende hur man går tillväga för att nyttja sina teckningsoptioner. Under teckningsoptionernas löptid ges möjlighet till omvandling från teckningsoptioner till aktier under perioden 21 januari till och med den 15 februari 2019. För mer information och för vidare instruktioner avseende hur du går tillväga för att nyttja dina teckningsoptioner, vänligen kontakta din förvaltare i god tid. En folder innehållande en sammanfattning av villkor för teckningsoptioner av serie 2019/2019 utsändes till samtliga som har sitt innehav förvaltarregistrerat.

Har du dina teckningsoptioner på ett VP-konto (direktregistrerade teckningsoptioner)?
Ingen emissionsredovisning kommer att skickas ut. Dock utsändes anmälningssedel och folder innehållande sammanfattning av villkor för teckningsoption av serie 2018/2019. Anmälningssedel finns även att tillgå på Follicums (www.follicum.se) och Arctic Securities (www.arctic.com/se) respektive hemsidor.

I samband med att anmälningssedel skickas in till Arctic Securities ska betalning erläggas enligt betalningsinstruktioner på anmälningssedeln. Under teckningsoptionernas löptid ges möjlighet till omvandling från teckningsoptioner till aktier under perioden den 21 januari till och med den 15 februari 2019 under förutsättning att anmälningssedel samt likvid är Arctic Securities tillhanda senast enligt datum angivet på anmälningssedeln. Så snart både teckning och betalning har registrerats hos Arctic Securities ersätts teckningsoptionerna med interimsaktier i väntan på registrering hos Bolagsverket. Därefter ersätts interimsaktier med aktier.

Notera att de teckningsoptioner av serie 2018/2019 som inte avyttras senast den 13 februari 2019, alternativt nyttjas senast den 15 februari 2019, förfaller utan värde. För att dina teckningsoptioner inte ska förfalla krävs att du aktivt tecknar aktier alternativt säljer dina teckningsoptioner.

Finansiell rådgivare
Finansiell rådgivare till Follicum är Arctic Securities AS, filial Sverige som även agerar emissionsinstitut. Legal rådgivare till Bolaget är Advokatfirman Lindahl.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Alenfall – VD, Follicum AB
Telefon: 046 – 19 21 97
E-post: info@follicum.com

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Follicum. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Follicum kommer endast att ske genom det informationsmemorandum som Follicum kommer att offentliggöra. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Follicum för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 (“Securities Act”) och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom efter skriftligt godkännande från Follicum och enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende Emissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som “avses”, “bedöms”, “förväntas”, “planeras”, “uppskattas”, “kan”, och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Bolaget anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Bolaget inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.

Om Follicum AB (publ)
Follicum AB (publ) är ett biotechföretag med fokus på forskning och utveckling av peptidbaserade läkemedel. Follicums primära fokusområde är stimulering av hårväxt, där företaget i en nyligen genomförd klinisk prövning visat mycket lovande resultat med produktkandidaten FOL-005. Inom diabetes har läkemedelskandidaten FOL-014 visat sig öka insulinfrisättningen i pre-kliniska modeller. Bolaget grundades 2011 och är baserat i Lund, Sverige. Follicum noterades på AktieTorget 2014 och handlas under FOLLI. www.follicum.com.

Öppna Pressmeddelande