Sammanfattning av halvårsrapport

Finansiell översikt första halvåret 1 januari – 30 juni

Finansiell översikt andra kvartalet 1 april – 30 juni

Väsentliga händelser under andra kvartalet 1 april – 30 juni 2021

Väsentliga händelser efter periodens utgång

VD har ordet
Efter vårens nedslående resultat från fas 2-studien av FOL-005 vid behandling av håravfall beslutade Follicum att inte avsätta ytterligare resurser till projektet. Hårväxten ökade visserligen signifikant i den grupp patienter som erhöll behandling med FOL-005 i den högsta studerade dosen, men någon signifikant bättre effekt jämfört med den grupp som erhöll placebo kunde inte påvisas. Detta bakslag gör det nödvändigt att ompröva bolagets affärsstrategi och långsiktiga mål.

Kroppens förmåga att reparera skadad vävnad är central för att bibehålla god hälsa. Vävnadsskador uppkommer vid en rad sjukdomar – diabetes, kroniska inflammatoriska sjukdomar och hjärt-kärlsjukdomar är några exempel. Follicum har dessutom utvecklat en unik topikal formuleringsteknologi som har potential att användas inom flera områden, som exempelvis vid behandling av olika hudåkommor.

I enlighet med tidigare kommunicerad information pågår en strategisk utvärdering av bolagets projekt. Denna utvärdering baseras bland annat på fördjupade analyser av de prekliniska och kliniska studier som hittills utförts, och på utvärderingar av den kommersiella potentialen för vävnadsreparerande peptider inom olika sjukdomstillstånd. Med en bakgrund från investeringsverksamhet och förändringsarbete i bolag inom life science-branschen ser jag fram emot att i min roll som tillförordnad vd i Follicum bidra i denna viktiga process.

Efter ett turbulent kvartal ligger vårt fulla fokus således på att säkra en stabil grund för att skapa största möjliga värden för våra aktieägare. Det är ett viktigt uppdrag där såväl styrelsen som bolagsledningen kommer att ställas på hårda prov. Vi kommer att göra vårt yttersta för att generera en väl underbyggd och kommersiellt attraktiv strategisk plan för Follicum och ser fram emot att kunna presentera den för våra externa intressenter under hösten.

Jonas Edelswärd, tf vd, Follicum AB

Kommande finansiella rapporter
Follicum upprättar och offentliggör en ekonomisk rapport vid varje kvartalsskifte. Kommande rapporter är planerade enligt följande:

Rapporten i sin helhet bifogas

Avlämnande av delårsrapport
Lund, den 26 augusti 2021
Follicum AB

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonas Edelswärd, tf VD, Follicum AB
E-post: info@follicum.com
Telefon: 0709 16 87 29

Om Follicum AB
Follicum AB (Spotlight: FOLLI) utvecklar läkemedel baserade på vävnadsreparerande peptider med potentiell användning inom en rad olika sjukdomsområden. Inom diabetesområdet drivs ett projekt som syftar till att skydda insulinproducerande celler mot skador och därmed minska risken för komplikationer. Follicums projekt har potential att bli så kallade first-in-class-läkemedel. För närvarande utvärderas möjligheter att utnyttja bolagets vävnadsreparerande peptider och unika formuleringsteknologi inom andra sjukdomsområden. För mer information, besök www.follicum.com.

Öppna Halvårsrapport