EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Styrelsen i Follicum AB (”Follicum” eller ”Bolaget”) har med stöd av bemyndigande från årsstämman den 4 juni 2020, beslutat att genomföra en riktad nyemission om cirka 36,6 MSEK före emissionskostnader bestående av 14 091 335 aktier till en teckningskurs om 2,60 kronor per aktie (”Nyemissionen”). Nyemissionen riktas till ett antal utvalda investerare. Teckningskursen i Nyemissionen motsvarar en emissionsrabatt om cirka 8,8 procent i förhållande till den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktier under de senaste sex månaderna. Nyemissionen medför en utspädning om cirka 17,2 procent av antalet aktier och röster i Follicum.

Follicum avser att huvudsakligen använda emissionslikviden för slutförandet av den pågående kliniska fas 2-studien av läkemedelskandidaten FOL-005 i patienter med håravfall, återstående prekliniskt arbete och övriga förberedelser inför den kliniska fasen inom diabetesprojektet samt för att stärka Bolagets finansiella position.

“Den framgångsrika riktade emissionen har möjliggjorts genom ett betydande intresse bland investerare för Follicums läkemedelskandidat för stimulering av hårväxt och bolagets prekliniska projekt inom diabetesområdet. Med förstärkta finansiella muskler och en bredare ägarbas arbetar vi nu vidare mot kommande och viktiga delmål i de båda projekten”, säger vd Jan Alenfall.

Nyemissionen omfattar 14 091 335 nya aktier till en teckningskurs om 2,60 kronor, vilket innebär att Bolaget tillförs cirka 36,6 miljoner kronor före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 3 miljoner kronor. Teckningskursen om 2,60 kronor har fastställts av Bolagets styrelse efter förhandling med utvalda investerare, och motsvarar en emissionsrabatt om cirka 8,8 procent i förhållande till den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktier under de senaste sex månaderna. Enligt styrelsens bedömning är emissionskursen marknadsmässig under rådande bransch- och marknadsförhållanden.

Skälen till avvikelsen från befintliga aktieägares företrädesrätt är att genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt samt att bredda ägarbasen. Samtidigt tillförs Bolaget rörelsekapital till en lägre kostnad och genom en snabbare process jämfört med en företrädesemission, vilket enligt styrelsen sammantaget med tillräcklig styrka talar för att det ligger i Bolagets och aktieägarnas intresse att göra en emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Följande tecknare deltar i Nyemissionen:

Tecknare Antal aktier Totalt teckningsbelopp
Kudu AB 273 269 710 499,40 kr
Ulf Andersson 107 692 279 999,20 kr
Tibia Konsult Aktiebolag  459 038 1 193 498,80 kr
Pontus Dunér  76 923 199 999,80 kr
Nordic Cross Asset Management AB  250 000 650 000,00 kr
Mats Invest AB 362 115 941 499,00 kr
Bernt Lundberg Fastigheter Lund AB  384 615 999 999,00 kr
Recipharm Venture Fund AB  724 230 1 882 998,00 kr
Bo Uddenäs  67 307 174 998,20 kr
Adrigo Small & Midcap L/S  1 923 076 4 999 997,60 kr
Roxette Photo NV  384 615 999 999,00 kr
Strand Kapitalförvaltning AB för kunders räkning 1 000 000 2 600 000,00 kr
Daniel Johnsson  1 923 076 4 999 997,60 kr
Gerhard Dal  192 307 499 998,20 kr
Fårö Capital AB  769 230 1 999 998,00 kr
Bengt Halse  384 615 999 999,00 kr
Niclas Löwgren  192 307 499 998,20 kr
Råsunda förvaltning aktiebolag  192 307 499 998,20 kr
Thomas Gidlund  192 307 499 998,20 kr
Fredrik Lundgren 1 153 846 2 999 999,60 kr
LUSAM Invest AB  769 230 1 999 998,00 kr
Mattias Molvidson  116 923 303 999,80 kr
Rothesay Limited  2 000 000 5 200 000,00 kr
Jens Miöen  192 307 499 998,20 kr
 14 091 335 36 637 471,00 kr

Genom Nyemissionen kommer antalet utestående aktier och röster öka med 14 091 335 från 67 606 769 till 81 698 104. Aktiekapitalet kommer öka med 1 690 960,20 kronor från 8 112 812,28 till 9 803 772.48 kronor. Betalning för de nyemmiterade aktierna ska erläggas kontant senat den 5 november 2020. Av tekniska skäl kommer Nyemissionen att tecknas av Nordic Issuing (som agerar emissionsinstitut i Nyemissionen) till aktiernas kvotvärde, för vidareöverlåtelse till de investerare som anmält sig för teckning till ett pris om 2,60 kr per aktie. För aktieägare som inte deltar i Nyemissionen medför den en utspädning om cirka 17,2 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.

Om FOL-005
FOL-005 är en modifierad kort version av det endogena proteinet, osteopontin. I två kliniska studier har FOL-005 visat sig vara en effektiv och säker behandling. Den första studien gjordes på friska frivilliga medan den andra gjordes på alopecipatienter, män med begynnande skallighet. I båda de tidigare studierna behandlades patienterna på klinik med intradermala injektioner, 2 eller 3 gånger i veckan.

Om Alopeci
Oönskat håravfall (alopeci), vilket vanligtvis benämns som ”skallighet”, drabbar ca en tredjedel av alla män mellan 20 och 50 år i västvärlden. För män över 50 år är andelen med håravfall ännu högre, cirka 50 %. Även en betydande andel kvinnor drabbas också av oönskat håravfall. Sammantaget innebär det en mycket omfattande marknad för ett effektivt och säkert hårstimulerande läkemedel. Idag finns det i princip bara två läkemedelssubstanser som används för behandling. Försäljningen av dessa läkemedel uppgår till mer än 3 mdr USD årligen. Jämfört med befintliga preparat kan FOL-005 troligtvis erbjuda flera fördelar– till exempel färre biverkningar, enklare dosering och högre andel responders.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Alenfall – VD, Follicum AB
Telefon: 0709 – 31 51 15
E-post: info@follicum.com

Denna information är sådan information som Follicum är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 oktober 2020.

Om Follicum AB
Follicum AB (Spotlight: FOLLI) utvecklar läkemedel baserade på vävnadsreparerande peptider med potentiell användning inom en rad sjukdomsområden. Bolagets längst framskridna läkemedelskandidat, FOL-005 mot håravfall, utvärderas för närvarande i en fas 2a-studie i samarbete med internationellt välrenommerade specialistkliniker. Inom diabetesområdet drivs ett projekt som syftar till att skydda insulinproducerande celler mot skador och därmed minska risken för komplikationer. Baserat på lovande prekliniska resultat pågår förberedelser inför en fas 1-studie. Båda projekten har potential att bli så kallade first-in-class-läkemedel. För mer information, besök www.follicum.com.

Viktig information
Offentliggörande, publicering eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 eller utan tillämpning av ett undantag från sådan registrering. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Schweiz, Singapore, Sydafrika, eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt. Follicum har inte auktoriserat något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med Nyemissionen.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Follicums aktuella syn på förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende kapitaliseringen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”planeras”, ”uppskattas”, ”kan”, och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundande på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Bolaget anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Follicum inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.

Öppna Pressmeddelande