Follicum (“Follicum” eller “företaget”) meddelar idag att bolaget har fått sin ansökan till Vinnova för studier av FOL-peptiders inbindning till recptorer på pankreas-celler beviljad. Follicum är koordinator för projektet, där även Lunds universitet och SARomics Biostructures ingår. Delar av projektet omfattar avancerade analyser på MAX IV i Lund.

Ansökan har lämnats in inom ramen för Vinnovas utlysning för “Industriella Pilotprojekt för användning av neutron- och fotonbaserade tekniker vid storskalig forskningsinfrastruktur”. Det bevljade bidraget om 500 000 SEK löper över 1,5 år med början 1 februari 2020 och syftar till att bredda kunskapen inom Bolagets projekt för att utveckla en peptid-baserad behandling av diabetes. Follicum ska, tillsammans med övriga parter, studera peptidernas inbindning till de ytreceptorer/targets på pankreasceller som Follicum tidigare identifierat samt utvärdera på vilket sätt inbindningen resulterar i en ökning av insulinsekretionen, samtidigt som pankreascellerna skyddas och bevaras.

VD Jan Alenfall kommenterar
– Vi är mycket nöjda och glada för beskedet att vår ansökan har beviljats och vi ser fram emot att nu med ytterligare bredd kunna utveckla vår läkemedelskandidat inom diabetes. Resultaten från det kommande samarbetet kan ge värdefull information om våra peptiders verkningsmekaninsm. Deltagarna i samarbetet är välrenommerade och ledande inom sina respektive forskningsområden, och vi ser en stor fördel i vår geografiska närhet till MAX IV där avancerade analyser inom projektet planeras genomföras.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Alenfall – VD, Follicum AB
Telefon: 046 -19 21 97
E-post: info@follicum.com

Denna information är sådan information som Follicum är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 januari 2020.

Om diabetes
Diabetes ökar snabbt globalt. Sjukdomen kännetecknas av dålig blodsockerkontroll på grund av defekt insulinsignalering vilket medför allvarliga följdsjukdomar som kardiovaskulär sjukdom, njursvikt, fetma, blindhet och diabetiska fotsår. Såväl diabetes som dess följdsjukdomar innebär en stor börda, dels för den enskilda patienten men också för hela sjukvårdsystemet. Det finns därmed ett redan stort och ett växande globalt behov av nya terapier som adresserar effektiv kontroll av glukosnivåer i kombination med förebyggande effekter på de olika diabetiska komplikationerna.

Om Follicum AB
Follicum AB är ett biotechföretag med fokus på forskning och utveckling av peptidbaserade läkemedel. Follicums primära fokusområde är stimulering av hårväxt, där företaget i en nyligen genomförd klinisk prövning visat mycket lovande resultat med produktkandidaten FOL-005. Inom diabetes har Follicums forskning resulterat i en ny peptidklass som visat sig öka frisättning av insulin i prekliniska modeller. Bolaget grundades 2011 och är baserat i Lund, Sverige. Follicum noterades på Spotlight 2014 och handlas under FOLLI. www.follicum.com.

Om Lunds Universitets Diabetes Center (LUDC)
Lunds Universitets Diabetes Center, LUDC, är ett konsortium av forskargrupper vid Lunds Universitet som fokuserar på forskning om patogenesen och behandlingen av diabetes mellitus. https://www.ludc.lu.se

Om SARomics Biostructures
SARomics Biostructures erbjuder tjänster inom proteinkristallisering, strukturbestämning, beräkningskemi och fragmentscreening. SARomics är globalt erkända för sina strukturbiologiska färdigheter och hjälper för närvarande kunder i Asien, Europa, Nordamerika och Skandinavien med att infria sina mål inom läkemedelsutveckling. www.saromics.com

Öppna Pressmeddelande