Follicum meddelar idag att bolaget har fått sin ansökan om Eurostars-anslag godkänd för sitt projekt, utveckling av en first-in-class-behandling för diabetes. Follicum är koordinator för projektet, där även Lunds Universitet, Bioassay Labor für biologische Analytik GmbH och Deutsche Diabetes-Forschungsgesellschaft (DDZ) ingår.

Anslaget om knappt 0.7 MEUR med början 1 december 2019 tillför extra resurser till Bolagets utveckling av en peptid-baserad behandling av diabetes. Follicum ska, tillsammans med övriga parter i konsortiet, studera Follicums peptider och deras förmåga att inducera insulinsekretion, medan den skyddar och bevarar pankreasceller och förhindrar diabetiska komplikationer. I projektet kommer vi att genomföra viktiga och nödvändiga prekliniska försök för att lägga grunden till ett nytt läkemedel för behandling av diabetes och dess komplikationer. Dessa aktiviteter möjliggör efterföljande GMP-produktion, säkerhetsstudier och klinisk validering.

VD Jan Alenfall kommenterar
– Vi har med glädje tagit emot beskedet om att vår ansökan har beviljats och vi kan nu, med större fokus, utveckla vår läkemedelskandidat inom diabetes till en first-in-class-behandling som kan komma patienter till godo. Deltagarna i konsortiet är alla välrenommerade och ledande inom sina respektive forskningsområden, och vi ser fram emot att arbeta tillsammans i det här projektet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Alenfall – VD, Follicum AB
Telefon: 046 -19 21 97
E-post: info@follicum.com

Denna information är sådan information som Follicum är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2019.

Om diabetes
Diabetes ökar snabbt globalt. Sjukdomen kännetecknas av dålig blodsockerkontroll på grund av defekt insulinsignalering vilket medför allvarliga följdsjukdomar som kardiovaskulär sjukdom, njursvikt, fetma, blindhet och diabetiska fotsår. Såväl diabetes som dess följdsjukdomar innebär en stor börda, dels för den enskilda patienten men också för hela sjukvårdsystemet. Det finns därmed ett redan stort och ett växande globalt behov av nya terapier som adresserar effektiv kontroll av glukosnivåer i kombination med förebyggande effekter på de olika diabetiska komplikationerna.

Om Follicum AB
Follicum AB är ett biotechföretag med fokus på forskning och utveckling av peptidbaserade läkemedel. Follicums primära fokusområde är stimulering av hårväxt, där företaget i en nyligen genomförd klinisk prövning visat mycket lovande resultat med produktkandidaten FOL-005. Inom diabetes har Follicums forskning resulterat i en ny peptidklass som visat sig öka frisättning av insulin i prekliniska modeller. Bolaget grundades 2011 och är baserat i Lund, Sverige. Follicum noterades på Spotlight 2014 och handlas under FOLLI. www.follicum.com.

Om Lunds Universitets Diabetes Center (LUDC)
Lunds Universitets Diabetes Center, LUDC, är ett konsortium av forskargrupper vid Lunds Universitet som fokuserar på forskning om patogenesen och behandlingen av diabetes mellitus. https://www.ludc.lu.se

Om Bioassay
Bioassay GmbH är ett oberoende kontraktslaboratorium som specialiserat sig på utveckling, validering och utförande av bioanalytiska analyser inom området farmakologi och toxikologi. http://www.bioassay-online.de/home.html

Om DDZ
DDZ är ett tvärvetenskapligt forskningscenter som kombinerar molekylärt, kliniskt och epidemiologiskt arbete för att förbättra förebyggande, tidig upptäckt, diagnos och terapi av diabetes mellitus och dess tillhörande sekundära komplikationer. https://ddz.de/en/

Öppna Pressmeddelande