Sammanfattning av delårsrapport

Första kvartalet (2018-10-01 – 2018-03-31)

Definitioner

Väsentliga händelser under första kvartalet 2018

Väsentliga händelser efter periodens utgång

VD Jan Alenfall kommenterar
I januari kunde vi meddela den positiva nyheten att vi identifierat de receptorer som vår läkemedelskandidat FOL-005 binder till i mänskliga hårsäckar.

Receptoridentifieringen som utfördes i nära samarbete med schweiziska bolaget Dualsystems Biotech syftade till att identifiera verkningsmekanismen hos FOL-005. I försöken användes två olika cell-linjer från mänskliga hårsäckar och resultaten visade att flera unika och intressanta receptorer kunde identifieras. Dessa kommer nu att kartläggas i detalj i prekliniska försök. Kunskapen som receptoridentifieringen medför möjliggör för oss att arbeta vidare på att kartlägga hur FOL-005 utövar sin effekt i hårsäckar, samt ge oss en ökad förståelse om hur FOL-005 i framtiden kan användas för andra hårindikationer, exempelvis hirsutism och hur olika former av håravfall kan behandlas. Vidare är resultaten mycket värdefulla för våra pågående diskussioner med myndigheter och för framtida kommersiella partners.

Utöver att vi identifierat receptorer i hårsäckar för FOL-005 kunde vi även meddela att vi gjort liknande framsteg i vårt diabetesprojekt. Tillsammans med proteomikspecialisten Dualsystems Biotech kartlades de receptorer i insulinproducerande celler som binder till Follicums peptider. Experimenten omfattade även analys av hur strukturen hos peptiderna kan optimeras inför valet av läkemedelskandidater. Det är viktigt att belysa att de identifierade receptorer i insulinproducerande celler, till vilka Follicum’s peptider binder, inte är samma receptorer som de som finns i hårsäckar. Det kan därför innebära att dessa receptorer på insulinproducerande celler kan potentiellt vara nya så kallade drug targets för framtida diabetesbehandlingar. För att verifiera de identifierade receptorerna i diabetesprojektet kommer vi att inleda detaljerade studier av dessa receptorer i prekliniska försök inom ramen för det etablerade samarbetet med professor Jan Nilssons grupp vid Kliniska Forskningscentret, Lunds universitet. De hittills erhållna resultaten är mycket spännande och har bidragit till att förstärkta vårt patent i och med att nya och intressanta data har genererats.

Med dessa nya resultat från vårt diabetesprojekt ser vi nu fram emot att genomföra ytterligare studier för att öka vår kunskap kring verkningsmekanismen och därmed öppna vägen för en potentiellt helt ny klass av diabetesläkemedel.

Under kvartalet tillkännagav vi att Follicum erhållit godkännande från tyska läkemedelsmyndigheten (BfArM) och tyska etikkommittén att starta en klinisk fas IIa-studie med 60 patienter i Tyskland med FOL-005 på patienter med alopeci (håravfall). Studien drivs i samarbete med Clinical Research Center for Hair and Skin Science (“CRC”) i Berlin och bioskin, Hamburg, Tyskland. Rekryteringen av patienterna går helt enligt plan och nu är över hälften av patienterna är rekryterade.

Vår avsikt med den aktuella studien är att bekräfta på skalp de intressanta resultaten från den nyligen genomförda studien på lår, där vi såg både bra effekt och säkerhet samt en mycket hög patientrespons. Håravfall är en indikation som har begränsade behandlingsalternativ med få och relativt gamla produkter som inte är helt optimala för patienten. På senare tid har innovation och framgångsrika resultat i kliniska studier hittills uteblivit. Vår förhoppning är att FOL-005 visar sig bli ett genombrott.

Jan Alenfall – VD, Follicum AB

Kommande finansiella rapporter
Follicum upprättar och offentliggör en ekonomisk rapport vid varje kvartalsskifte. Kommande rapporter är planerade enligt följande:

Rapporten bifogas i sin helhet

Avlämnande av delårsrapport
Lund, den 24 maj 2018
Follicum AB
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Alenfall – VD, Follicum AB
Telefon: 046 – 19 21 97
E-post: info@follicum.com

Om Follicum AB
Follicum AB är ett biotechföretag med fokus på forskning och utveckling av peptidbaserade läkemedel. Follicums primära fokusområde är stimulering av hårväxt, där företaget i en nyligen genomförd klinisk prövning visat mycket lovande resultat med produktkandidaten FOL-005. Inom diabetes har läkemedelskandidaten FOL-014 visat sig öka insulinfrisättningen i pre-kliniska modeller. Bolaget grundades 2011 och är baserat i Lund, Sverige. Follicum noterades på AktieTorget 2014 och handlas under FOLLI. www.follicum.com

Öppna Delårsrapport