Sammanfattning av bokslutskommuniké

Tolv månader (2020-01-01 – 2020-12-31)

Fjärde kvartalet (2020-10-01 – 2020-12-31)

Definitioner

Väsentliga händelser under 2020

Första kvartalet

Andra kvartalet

Tredje kvartalet

Fjärde kvartalet

Väsentliga händelser efter periodens utgång

VD Jan Alenfall kommenterar
Follicum närmar sig sin viktigaste milstolpe någonsin – avläsningen av resultaten från fas IIa-studien med FOL-005 i patienter med håravfall. I oktober 2020 kunde vi meddela att samtliga patienter hade inkluderats, att inga patienter lämnat studien och att inga allvarliga biverkningar rapporterats. Att genomföra en klinisk studie under en brinnande viruspandemi har varit en utmaning, och vi är väldigt nöjda med de insatser som vi själva och våra samarbetspartners gjort för att hantera denna unika situation. Samtliga patienter (utom en som pga covid-pandemin förhindrades att fullfölja behandlingen) har redan genomfört det sista uppföljningsbesöket och nu vidtar ett omfattande arbete med att sammanställa och analysera data innan resultaten kan presenteras.

I studien följer vi, förutom säkerhetsprofilen för vår läkemedelskandidat, en lång rad parametrar för att utvärdera effekten av behandlingen. Detta för att undvika att en enskild analysmetod skulle ge ett falskt positivt eller negativt resultat och för att ge ett så solitt underlag som möjligt inför utformningen av det fortsatta kliniska utvecklingsprogrammet. Eftersom det inte rör sig om en registreringsgrundande studie finns inga krav på att resultaten för en specifik effektparameter uppnår en förutbestämd grad av statistisk signifikans – vi har alltså frihet att göra en samlad bedömning av resultaten baserad på samtliga analyser. Så snart resultaten finns på plats kommer vi att presentera dessa för de potentiella partners inom den globala läkemedelsindustrin som vi sedan länge har en fortlöpande dialog med. Detta med målsättningen att teckna ett eller flera samarbetsavtal inför den fortsatta utvecklingen och kommersialiseringen av vår unika läkemedelskandidat. Ett alternativ till detta är att fortsätta generera data i egen regi för att ytterligare öka värdet av projektet inför ett partneravtal. Vilket alternativ vi väljer beror på styrkan i studieresultaten och de kommersiella villkor som potentiella partners kommer att erbjuda. Baserat på tidigare prekliniska och kliniska säkerhets- och effektdata känner vi hög tillförsikt om att fas IIa-resultaten kommer att falla väl ut, men som vanligt i dessa sammanhang är det först när data har analyserats som vi vet i vilken utsträckning dessa möter våra förväntningar.

Bolagets diabetesprojekt framskrider enligt plan med prekliniska studier för att öka kunskapen om våra peptiders verkningsmekanismer och deras effekt på olika diabeteskomplikationer. Vi är väldigt nöjda med att världens två största patentverk, USPTO och EPO, nu har godkänt Follicums patent inom detta terapiområde. Det ger ett stabilt och robust skydd för våra produktkandidater och deras möjliga användning. Projektet syftar bland annat till, förutom att stimulera insulinfrisättning, att skydda insulinproducerande celler mot skador, samt även mildra riskerna för diabeteskomplikationer då Follicums peptider verkar har vävnadsreparerande egenskaper.

Follicums finansiella position stärktes under årets sista kvartal genom en riktad nyemission till bland annat Adrigo Small & Midcap LS, Rothesay Limited och Fårö Capital AB. Den låga emissionsrabatten om cirka 8,8 procent i förhållande till den volymviktade genomsnittskursen under de senaste sex månaderna speglar det stora intresset att delta i emissionen. Med förstärkta finansiella muskler och en breddad ägarbas arbetar vi nu vidare mot kommande och viktiga delmål i våra båda unika läkemedelsprojekt.

Jan Alenfall – VD, Follicum AB

Kommande finansiella rapporter
Follicum upprättar och offentliggör en ekonomisk rapport vid varje kvartalsskifte. Kommande rapporter är planerade enligt följande:

Delårsrapport 1, 2021 2021-05-20
Halvårsrapport 2021 2021-08-26
Delårsrapport 3, 2021 2021-11-18
Bokslutskommuniké 2021 2022-02-24

Rapporten bifogas i sin helhet

Avlämnande av bokslutskommuniké
Lund, den 18 februari 2021
Follicum AB
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Alenfall – VD, Follicum AB
Telefon: 0709 315 115
E-post: info@follicum.com

Om Follicum AB
Follicum AB (Spotlight: FOLLI) utvecklar läkemedel baserade på vävnadsreparerande peptider med potentiell användning inom en rad sjukdomsområden. Bolagets längst framskridna läkemedelskandidat, FOL-005 mot håravfall, utvärderas för närvarande i en fas 2a-studie i samarbete med internationellt välrenommerade specialistkliniker. Inom diabetesområdet drivs ett projekt som syftar till att skydda insulinproducerande celler mot skador och därmed minska risken för komplikationer. Baserat på lovande prekliniska resultat pågår förberedelser inför en fas 1-studie. Båda projekten har potential att bli så kallade first-in-class-läkemedel. För mer information, besök www.follicum.com.

Öppna Bokslutskommuniké