Sammanfattning av bokslutskommuniké

Tolv månader (2019-01-01 – 2019-12-31)

Fjärde kvartalet (2019-10-01 – 2019-12-31)

Definitioner

Väsentliga händelser under 2019

Första kvartalet

Andra kvartalet

Tredje kvartalet

Fjärde kvartalet

Väsentliga händelser efter periodens utgång

VD Jan Alenfall kommenterar
När jag ser tillbaka på 2019, noterar jag att året innehöll många värdefulla och strategiska framsteg för Follicum.

I somras genomförde vi en nyemission vilken tillförde Follicum cirka 56 MSEK och ett antal nya ägare. Kapitaltillskottet innebar att vi kunde gå vidare med planeringen och inleda de samarbeten som krävdes för att kunna starta en ny stor klinisk studie med FOL-005 på patienter med alopeci. Vi inledde ett viktigt samarbete med proDERM, som har stor kompetens inom läkemedelsutveckling av produkter för hårtillväxt och ett med Bioglan för produktion av den topikala formuleringen av FOL -005 till den kommande kliniska studien på patienter med alopeci (håravfall). I slutet på januari 2020 erhöll vi ett efterlängtat godkännande från den tyska läkemedelsmyndigheten (BfArM) och den tyska etikkommittén att starta den kliniska fas IIa-studien med en topikal formulering av FOL-005 på patienter med alopeci. Studien genomförs i samarbete med Charité Clinical Research Center for Hair and Skin Science (“CRC”) i Berlin och proDERM, Hamburg, Tyskland, och kommer att omfatta 200 patienter fördelat på fyra testgrupper. Glädjande nog har vi fått tillstånd att behandla patienterna i 4 månader med daglig behandling vilket är viktigt eftersom hårtillväxt tar lång tid. Detta är en månad längre än vad vi tidigare har kunnat göra vilket är en stor framgång för Follicum och är något vi arbetat hårt för att förverkliga. Sammanfattningsvis, för hårprojektet innebär det att vi nu kommer att ha möjlighet att visa övertygande data vid årsslutet 2020.

Bolagets patentstrategi är att söka goda och relevanta skydd för teknologin och produkterna. Under året skickade bolaget in en patentansökan som kan ge ett skydd för den topikala formuleringen ända fram till 2040, samtidigt kan detta ge ett utökat produktskydd för FOL-005 i den topikala formuleringen vid ett beviljat patent. Utöver det erhöll vi 2019 också ett godkännande från det koreanska patentverket avseende stimulering av hårtillväxt, ett viktigt patent för Follicum. Det ansluter till vår växande patentportfolio som ger oss skydd för vår molekyl FOL-005 och ytterligare peptider på flera viktiga marknader, inte minst den europeiska och kinesiska. Vi utvidgade även skyddet för FOL-005 på den amerikanska marknaden. Totalt sett gläder detta oss då det stärker våra kommersialiseringsmöjligheter i USA, en av de största marknaderna för Follicum.

Inom diabetesprojektet nådde vi flera viktiga strategiska milstolpar under det gångna året. Vi förstärkte vår kompetens och kliniska expertis med ett Scientific Advisory Board, vars medlemmar kommer att kunna ge oss utomordentlig vetenskaplig support. Vi avslutade även en omfattande urvalsprocess, där en lovande läkemedelskandidat valdes till vårt diabetesprojekt. Läkemedelskandidaten uppvisade unika effekter i både in vitro och in vivo-modeller samt när det gäller effekter på diabeteskomplikationer, vilka uppkommer till följd av kraftiga fluktuationer av blodsockernivåerna hos diabetiker. Follicums peptider har visat sig skydda betacellerna när de utsätts för höga sockernivåer eller inflammationsfaktorer. Bibehållen funktion av de kroppsegna betacellerna ökar möjligheten för diabetespatienter att kunna kontrollera blodsockernivåerna och risken för komplikationer minskar därmed. Läkemedlet testades framgångsrikt i ett prekliniskt program för att ytterligare studera dess säkerhet och effekt. Under 2019 beviljades även en Eurostars-ansökan, som innebär att ca 700 TEuro tillförs diabetesprojektet via våra två nya samarbetspartners i Tyskland, nämligen det tyska diabetescentret i Düsseldorf och BioAssay vilket är ett kontraktforskningsbolag med tydlig fokus på vårt område. Vi är mycket nöjda med att vi nu, baserat på alla våra resultat, kan komma att närma oss en klinisk fas I-studie med vår läkemedelskandidat för diabetes. Diabetesprojektet befinner sig i en spännande fas och vi kommer att fortsätta arbeta långsiktigt och strategiskt i den fortsatta utvecklingen av projektet.

Jag vill avslutningsvis passa på att tacka våra ägare för ett starkt förtroende för vår verksamhet. Med ett händelserikt år bakom oss vänder vi nu blicken framåt och siktar på att fortsätta Follicums expansiva utvecklingsresa.

Jan Alenfall – VD, Follicum AB

Kommande finansiella rapporter
Follicum upprättar och offentliggör en ekonomisk rapport vid varje kvartalsskifte. Kommande rapporter är planerade enligt följande:

Rapporten bifogas i sin helhet

Avlämnande av bokslutskommuniké
Lund, den 20 februari 2020
Follicum AB
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Alenfall – VD, Follicum AB
Telefon: 046 – 19 21 97
E-post: info@follicum.com

Om Follicum AB
Follicum AB är ett biotechföretag med fokus på forskning och utveckling av peptidbaserade läkemedel. Follicums primära fokusområde är stimulering av hårväxt, där företaget i en nyligen genomförd klinisk prövning visat mycket lovande resultat med produktkandidaten FOL-005. Inom diabetes har Follicums forskning resulterat i en ny peptidklass som visat sig öka frisättning av insulin i prekliniska modeller. Bolaget grundades 2011 och är baserat i Lund, Sverige. Follicum noterades på Spotlight 2014 och handlas under FOLLI. www.follicum.com

Öppna Bokslutskommuniké