Sammanfattning av bokslutskommuniké

Tolv månader (2017-01-01 – 2017-12-31)

Fjärde kvartalet (2017-10-01 – 2017-12-31)

Definitioner

Väsentliga händelser under 2017

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Övriga händelser efter periodens utgång

VD Jan Alenfall kommenterar
Follicum har under ett händelserikt verksamhetsår 2017 kunnat meddela flera positiva framsteg för våra projekt i ny och befintlig riktning. Vi kunde under året meddela att vår första kliniska studie med FOL-005, en kombinerad fas I/IIa-studie, framgångsrikt avslutats och att tre av fyra försökspersoner fick ökad hårväxt vid behandling med FOL-005. Studien inleddes i januari 2016 vid Clinical Research Center for Hair and Skin Science (“CRC”) på universitetssjukhuset Charité i Berlin, Tyskland med huvudfokus att utvärdera säkerhetsprofil och effektparametrar för FOL-005. Den 3 månader långa studien visade goda resultat för både säkerhet och effekt, en stimulering av hårtillväxt påvisades med cirka 8 procents ökning jämfört med före behandling. Under den efterföljande 3 månader långa perioden utan behandling, påvisades inte heller några negativa effekter.

I vår första kliniska studie doserades FOL-005 på låren på friska frivilliga försökspersoner. Studien har i sin helhet visat att behandling med FOL-005 är säker och ger god behandlingseffekt trots att vi inte har utvecklat en slutlig formulering och inte har en färdig dosering. Follicum arbetar nu för att starta en fas IIa-studie på skalp under 2018 i syfte att bekräfta de positiva resultat som vi fått bekräftat på lår. Parallellt pågår utveckling av en mer användarvänlig formulering för att optimera dosering och behandlingstid. Follicum lämnade i november 2017 in en ansökan till det tyska läkemedelsverket, BfArM och till etikkommittéerna i samarbete med CRC i Berlin och bioskin i Hamburg, Tyskland. Studien är planerad att inledas under det första kvartalet 2018 med rekrytering av patienter från både Berlin och Hamburg. Patienterna kommer i den planerade studien att injiceras med olika doser av FOL-005 eller placebo på två ytor på skalpen för att undersöka säkerhet men även effekten och responsen av läkemedelskandidaten FOL-005. Den användarvänliga beredningsformen kommer att användas i de nästföljande kliniska studierna.

”Vår avsikt med den kommande studien är att konfirmera de intressanta resultaten från vår avslutade studie där vi såg god säkerhet och behandlingseffekt samt en mycket hög patientrespons.”

Med målsättningen att skapa ett internationellt attraktivt Bolag med en differentierad produktportfölj har Follicum identifierat en ny indikation och baserat på vår gedigna kunskap har vi på ett kostnadseffektivt sätt påbörjat ett arbete att utveckla nya produktkandidater inom diabetes. Genom samarbete med Lunds Universitet och en av våra grundare – Pontus Dunér – arbetar Follicum med att undersöka och förstå verkningsmekanismen för FOL-005. Detta för att skräddarsy nya behandlingar för både stimulering och hämning av hårväxten hos män och kvinnor. Utöver kandidater för reglering av hårväxten har Follicum upptäckt och utvecklat ytterligare peptider, som har sitt ursprung från andra kroppsegna proteiner.

Den 8 maj 2017 meddelade vi att Follicum lämnat in patentansökan inom sjukdomsområdet diabetes. Patentet behandlar bland annat en ny grupp peptider som via studier visat positiv effekt på frisättning av insulin. Vidareutvecklingen av substansen kommer huvudsakligen bedrivas i samarbete med forskargruppen ledd av Professor Jan Nilsson på Clinical Research Center vid Lunds Universitet. Follicum ingår även i det stora Diabetesprojektet (LUDC-IRC), finansierat av Stiftelsen för Strategisk Forskning, som genomförs i samarbete med Lunds Universitet och som bland annat fokuserar på individanpassad medicin i diabetes. Utöver Follicum ingår Novo Nordisk, Johnson & Johnson Innovation, Pfizer, Probi, CardioVax och Region Skåne/Skånes Universitetssjukhus i Malmö i projektet.

Under det fjärde kvartalet 2017 avslutade vi framgångsrikt dels en företrädesemission om totalt 23,5 MSEK och dels en riktad nyemission till Swedish Growth Fund, Follicums nya huvudägare, om totalt 3,5 MSEK. Emissionerna genomfördes i syfte att primärt finansiera Follicums kliniska fas 2-studie samt utveckling av en användarvänlig beredningsform av FOL-005. Med det tillförda kapitalet har vi initierat aktiviteter för att påbörja vår kliniska fas 2-studie i Tyskland på två mycket kompetenta kliniker och målsättningen är att kommunicera resultatet från studien under 2018. Follicum befinner sig i en spännande period och vi upplever ett växande intresse för FOL-005 från många läkemedelsföretag och potentiella partners. Jag ser fram emot verksamhetsåret 2018 och vill passa på att rikta ett tack till alla aktieägare för visat förtroende för Follicum och våra läkemedelskandidater.

Jan Alenfall – VD, Follicum AB

Kommande finansiella rapporter

Follicum upprättar och offentliggör en ekonomisk rapport vid varje kvartalsskifte. Kommande rapporter är planerade enligt följande:

Avlämnande av bokslutskommuniké
Lund, den 22 februari 2018
Follicum AB
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Alenfall – VD, Follicum AB
Telefon: 046 – 19 21 97
E-post: info@follicum.com

Om Follicum AB
Follicum AB är ett biotech företag med fokus på forskning och utveckling av peptidbaserade läkemedel. Follicums primära fokusområde är stimulering av hårväxt, där företaget i en nyligen genomförd klinisk prövning visat mycket lovande resultat med produktkandidaten FOL-005. Inom diabetes har läkemedelskandidaten FOL-014 visat sig öka insulinfrisättningen i pre-kliniska modeller. Bolaget grundades 2011 och är baserat i Lund, Sverige. Follicum noterades på AktieTorget 2014 och handlas under FOLLI. www.follicum.com

Se hela bokslutskommunikén