Follicum AB (“Follicum” eller “företaget”) meddelar att företaget har skickat in en internationell patentansökan (PCT) för den formulering av FOL-005 som bolaget utvecklat. Patentansökan baseras på nya experimentella data som ger stöd för att formuleringen kan användas även för andra peptider än FOL-005. Formuleringen med FOL-005 som är avsedd att smörjas in i huden har visat sig ge god hårstimulerande effekt i en djurmodell och den utvärderas sedan i början av året i den kliniska fas II-studie på patienter med alopeci (håravfall) som genomförs i Tyskland. Om patentansökan godkänns, ger det skydd även för andra peptider, utöver FOL-005. Dessutom förlängs skyddet för produkten FOL-005 med minst åtta år.

Follicum har parallellt med den kliniska utvecklingen av FOL-005 drivit utvecklingen av en ny formulering av FOL-005 som ska smörjas in i hårbotten. Som rapporterats tidigare har den nya formuleringen studerats i en experimentell djurmodell och visade där goda hårstimulerande egenskaper. Formuleringen utvärderas nu i en klinisk fas II-studie i Tyskland. Genom att den enskilde patienten själv skall sköta behandlingen hemma är det möjligt att studera flera olika doser och öka doseringsfrekvensen på ett enkelt sätt, något som förenklar studien och innebär att antalet besök på kliniken under studietiden kommer att minimeras.

Den breddade patentansökan som nu skickats in omfattar ytterligare experimentella data som ger stöd för att formuleringen även kan användas för andra peptider, utöver FOL-005. Under förutsättning att nationella/regionala patent godkänns baserat på den aktuella internationella patentansökan, kommer skyddet för FOL-005 att förlängas, och dessutom skyddas användningen av formuleringen för peptidläkemedel som administreras på huden för andra indikationer än alopeci. Det utökade patentskyddet möjliggör för Follicum att ingå avtal med andra parter som har intresse av att använda sig av den nyutvecklade formuleringsteknologin för sina egna produkter.

VD Jan Alenfall kommenterar: ”Vi är mycket glada över att ha utvecklat en robust formulering av FOL-005 som patienten kan använda på ett enkelt sätt. Utmaningen med att utveckla funktionella, topikala formuleringar av peptider, är att se till att nedbrytning av peptiden förhindras, och att optimera egenskaperna så att produkten penetrerar huden. Dessa utmaningar har vi lyckats möta med den nya formuleringen, som har lång hållbarhet och är enkel och mycket attraktiv för patienten att använda. Baserat på dessa framsteg har vi skickat in en internationell patentansökan där även användning av andra peptider i formuleringen skyddas”.

Om Alopeci
Oönskat håravfall (alopeci), vilket vanligtvis benämns som ”skallighet”, drabbar ca en tredjedel av alla män mellan 20 och 50 år i västvärlden. För män över 50 år är andelen med håravfall ännu högre, cirka 50 %. Även en betydande andel kvinnor drabbas också av oönskat håravfall. Sammantaget innebär det en mycket omfattande marknad för ett effektivt och säkert hårstimulerande läkemedel. Idag finns det i princip bara två läkemedelssubstanser som används för behandling. Försäljningen av dessa läkemedel uppgår till mer än 3 mdr USD årligen. Jämfört med befintliga preparat kan FOL-005 troligtvis erbjuda flera fördelar– till exempel färre biverkningar, enklare dosering och högre andel responders.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Alenfall – VD, Follicum AB
Telefon: 0709 31 51 15
E-post: info@follicum.com

Denna information är sådan information som Follicum är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 maj 2020.

Om Follicum AB
Follicum AB är ett biotechföretag med fokus på forskning och utveckling av peptidbaserade läkemedel. Follicums primära fokusområde är stimulering av hårväxt, där företaget i flera kliniska prövningar visat mycket lovande resultat med produktkandidaten FOL-005. Inom diabetes har Follicums forskning resulterat i en ny peptidklass som visat sig öka frisättning av insulin i prekliniska modeller. Bolaget grundades 2011 och är baserat i Lund, Sverige. Follicum noterades på Spotlight 2014 och handlas under FOLLI. www.follicum.com.

Öppna Pressmeddelande