Follicum AB (”Follicum” eller ”Bolaget”) publicerar härmed emissionsmemorandum med anledning av Bolagets förestående företrädesemission vars teckningstid inleds den 6 oktober 2017 och avslutas den 20 oktober 2017. Follicum kommer i samband med företrädesemissionen att presentera Bolaget och dess framtidsplaner vid två investerarträffar i Lund och Stockholm.

Memorandum och anmälningssedel
Informationsmemorandumet finns att tillgå på Follicums (www.follicum.com) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsidor. Anmälningssedel för teckning utan stöd av företrädesrätt kommer att publiceras på ovan nämnda hemsidor i samband med att teckningstiden inleds.

Investerarträffar
I samband med företrädesemissionen kommer Follicum att presentera Bolaget vid två investerarträffar för att informera om framtidsplanerna och den aktuella företrädesemissionen. Informationsträffarna är gratis och det bjuds på lättare förtäring. Anmälan till träffarna görs på länkarna nedan.

Allmän information
Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, genom post eller något annat kommunikationsmedel i eller till investerare i USA, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore eller Sydafrika och erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från investerare i USA, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore eller Sydafrika. Följaktligen kommer inte denna information avseende företrädesemissionen att sändas eller på annat sätt tillhandahållas i eller till investerare i i USA, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore eller Sydafrika och får inte heller distribueras på liknande sätt. Tvist med anledning av denna information skall avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol exklusivt.

Finansiell rådgivare
Stockholm Corporate Finance AB är finansiell rådgivare till Follicum i samband med den planerade företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Alenfall – VD, Follicum AB
Telefon: 046 – 19 21 97
E-post: info@follicum.com

Om Follicum AB
Follicum grundades år 2011 av två forskare i Lund, Anna Hultgårdh och Pontus Dunér, baserat på forskning kring ett mänskligt protein, osteopontin. Detta protein anses bland annat vara involverat vid tillväxt av benvävnad. Follicum isolerade en del av detta protein och modifierade delvis aminosyrorsekvensen, vilket generade Follicums läkemedelskandidat FOL-005. I tidiga försök visade sig FOL-005 både kunna stimulera och hämma hårväxt. Bolaget genomförde sin första kliniska fas I/IIa-studie under 2016/2017. Follicum är baserat i Lund och noterades på AktieTorget 2014. www.follicum.com

Om Stockholm Corporate Finance AB
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 44 M&A-rådgivare och investmentbanker i 38 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se

Öppna Pressmeddelande