Idag inleds teckningstiden i Follicum AB:s (”Follicum” eller ”Bolaget”) företrädesemission av aktier. Även allmänheten ges rätt att teckna i nyemissionen och kan anmäla sig för teckning genom att använda anmälningsblanketten, teckning utan företräde. Teckningstiden löper till och med den 20 oktober 2017. Vid fulltecknad nyemission tillförs Follicum cirka 23 MSEK före emissionskostnader. I företrädesemissionen har erhållits teckningsförbindelser från bolagets större aktieägare samt garantiutfästelser från externa investerare motsvarande cirka 82 procent av hela emissionsbeloppet. Informationsmemorandum och anmälningssedel finns för nedladdning på̊ Follicums (www.follicum.com) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsidor.

Memorandum och anmälningssedel
Informationsmemorandumet finns att tillgå̊ på̊ Follicums (www.follicum.com) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) samt Stockhom Corporate Finance (www.stockholmcorp.se) respektives hemsidor. Anmälningssedel för teckning utan stöd av företrädesrätt kommer att publiceras på̊ ovan nämnda hemsidor i samband med att teckningstiden inleds.

VD Jan Alenfall kommenterar
– I och med att vår fas I/IIa studie visat positiva resultat för både säkerhet och hårtillväxt, är det dags att genomföra nästa kliniska utvecklingsfas. Vi planerar fokuserade värdeskapande aktiviteter för 2017 och 2018, genom vilka vi bland annat har möjlighet att förstärka produktportföljen med vårt mycket intressanta diabetesprojekt. Nyemissionen görs framförallt för att finansiera en ny fas II studie på skalp med FOL-005 och för att avsluta vår topikala formuleringsutveckling. Vi bedömer att resultatet av den planerade fas II studien kommer att förbättra förutsättningarna för utlicensiering av FOL-005 projektet.

Erbjudandet i sammandrag

Informationsmemorandum (innehållande fullständiga villkor och anvisningar) och anmälningssedel finns tillgängliga på̊ bolagets (www.follicum.com), Hagberg & Aneborn Fondkommissions (www.hagberganeborn.se) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsidor.

Investerarträffar
I samband med företrädesemissionen kommer Follicum att presentera bolaget vid två investerarträffar för att informera om framtidsplanerna och den aktuella företrädesemissionen. Informationsträffarna är kostnadsfria och det bjuds på̊ lättare förtäring. Anmälan till träffarna görs på länkarna nedan.

Allmän information
Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, genom post eller något annat kommunikationsmedel i eller till investerare i USA, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore eller Sydafrika och erbjudandet kan inte accepteras på̊ något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från investerare i USA, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore eller Sydafrika. Följaktligen kommer inte denna information avseende företrädesemissionen att sändas eller på̊ annat sätt tillhandahållas i eller till investerare i i USA, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore eller Sydafrika och får inte heller distribueras på̊ liknande sätt. Tvist med anledning av denna information skall avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol exklusivt.

Finansiell rådgivare och emissionsinstitut.
Stockholm Corporate Finance AB är finansiell rådgivare till Follicum i samband med företrädesemissionen och Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med företrädesemissonen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Alenfall – VD, Follicum AB
Telefon: 046 – 19 21 97
E-post: info@follicum.com

Om Follicum AB
Follicum grundades år 2011 av två forskare i Lund, Anna Hultgårdh och Pontus Dunér, baserat på forskning kring ett mänskligt protein, osteopontin. Detta protein anses bland annat vara involverat vid tillväxt av benvävnad. Follicum isolerade en del av detta protein och modifierade delvis aminosyrasekvensen, vilket generade Follicums läkemedelskandidat FOL-005. I tidiga försök visade sig FOL-005 både kunna stimulera och hämma hårväxt. Bolaget genomförde sin första kliniska fas I/IIa-studie under 2016/2017. Follicum är baserat i Lund och noterades på AktieTorget 2014. www.follicum.com

Om Stockholm Corporate Finance AB
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 44 M&A-rådgivare och investmentbanker i 38 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se

Se alla dokument inför emissionen

Öppna Pressmeddelande