Follicum AB (”Follicum”) har fått besked från det amerikanska patentverket (USPTO) om ett preliminärt godkännande (Notice of Allowance) av den amerikanska patentansökan 16/666,960, vilken omfattar bolagets peptider som utvecklas för att behandla diabetes och diabetesassocierade följdsjukdomar.

Denna ansökan avser nya peptider från bolagets båda peptidklasser och användning av dessa vid behandling av diabetes och sjukdomar som uppkommer sekundärt hos diabetespatienter. Follicum har nu erhållit en Notice of Allowance för denna ansökan. Notice of Allowance innebär i korthet att det aktuella patentverket, USPTO, har för avsikt att godkänna en patentansökan efter att vissa administrativa åtgärder från båda parters sida har genomförts. När det aktuella patentet slutligen godkänns kommer det vara giltigt till 2038.

VD Jan Alenfall kommenterar
Detta preliminära patentgodkännande visar på uniciteten i vårt diabetesprojekt och ger kommersialiseringsmöjligheter i USA, som är en av de största marknaderna för diabetesläkemedel. Beskedet från den amerikanska patentmyndigheten är därmed signifikant värdehöjande för Follicum.

Om diabetes
Diabetes ökar snabbt globalt. Sjukdomen kännetecknas av dålig blodsockerkontroll på grund av defekt insulinsignalering vilket medför allvarliga följdsjukdomar som kardiovaskulär sjukdom, njursvikt, fetma, blindhet och diabetiska fotsår. Såväl diabetes som dess följdsjukdomar innebär en stor börda, dels för den enskilda patienten men också för hela sjukvårdsystemet. Det finns därmed ett redan stort och ett växande globalt behov av nya terapier som adresserar effektiv kontroll av glukosnivåer i kombination med förebyggande effekter på de olika diabetiska komplikationerna.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Alenfall – VD, Follicum AB
Telefon: 0709 31 51 15
E-post: info@follicum.com

Denna information är sådan information som Follicum är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 juni 2020.

Om Follicum AB
Follicum AB (Spotlight: FOLLI) utvecklar läkemedel baserade på vävnadsreparerande peptider med potentiell användning inom en rad sjukdomsområden. Bolagets längst framskridna läkemedelskandidat, FOL-005 mot håravfall, utvärderas för närvarande i en fas 2a-studie i samarbete med internationellt välrenommerade specialistkliniker. Inom diabetesområdet drivs ett projekt som syftar till att skydda insulinproducerande celler mot skador och därmed minska risken för komplikationer. Baserat på lovande prekliniska resultat pågår förberedelser inför en fas 1-studie, vilken förväntas starta under 2021. Båda projekten har potential att bli så kallade first-in-class-läkemedel. För mer information, besök www.follicum.com.

Öppna Pressmeddelande