Follicum AB (”Follicum”) har fått besked från det amerikanska patentverket (USPTO) att man erhållit ett preliminärt godkännande (Notice of Allowance) för den amerikanska patentansökan 16/176,201 som när den slutgiltigt godkänns ger ett utvidgat skydd för Follicums produktkandidat FOL-005.

I den här patentfamiljen har Follicum redan två godkända produktpatent i USA (US 9,381,149 och US 10,137,169) som täcker FOL-005. Follicum har därefter lämnat in en uppföljande, så kallad Continuing Patent Application, som utvidgar skyddet för användningen av FOL-005. Follicum har nu erhållit ett Notice of Allowance för denna uppföljande ansökan för metoden att stimulera hårtillväxt med FOL-005. Notice of Allowance innebär i korthet att det aktuella patentverket, USPTO, har för avsikt att godkänna bolagets patentansökan efter att några administrativa åtgärder från båda parters sida har genomförts. När patentet slutligen godkänns kommer det vara giltigt till 2032.

VD Jan Alenfall kommenterar
– Detta preliminära patentgodkännande är mycket glädjande och ett viktigt steg i vår globala patentstrategi. Det ger ytterligare kommersialiseringsmöjligheter i USA som är en av de största marknaderna för Follicum och att få utvidgat produktskydd för vår läkemedelskandidat är därför oerhört betydelsefullt.

Om FOL-005
FOL-005 är en modifierad kort version av det endogena proteinet, osteopontin. I två kliniska studier har FOL-005 visat sig vara en effektiv och säker behandling. Den första studien gjordes på friska frivilliga medan den andra gjordes på alopecipatienter, på män med begynnande skallighet. I båda studierna behandlades patienterna på kliniken med intradermala injektioner, 2 eller 3 gånger i veckan. För närvarande pågår planering av en fas II-studie för att undersöka den hårstimulerande effekten efter behandling med olika styrkor av den nya topikala formuleringen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Alenfall – VD, Follicum AB
Telefon: 046 – 19 21 97
E-post: info@follicum.com

Denna information är sådan information som Follicum är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 september 2019.

Om Follicum AB
Follicum AB är ett biotechföretag med fokus på forskning och utveckling av peptidbaserade läkemedel. Follicums primära fokusområde är stimulering av hårväxt, där företaget i en nyligen genomförd klinisk prövning visat mycket lovande resultat med produktkandidaten FOL-005. Inom diabetes har Follicums forskning resulterat i en ny peptidklass som visat sig öka frisättning av insulin i prekliniska modeller. Bolaget grundades 2011 och är baserat i Lund, Sverige. Follicum noterades på Spotlight 2014 och handlas under FOLLI. www.follicum.com.

Öppna Pressmeddelande